Hem » Information (Sida 2)

Kategoriarkiv: Information

Behöver du VPN


Just nu kan du skaffa ExpressVPN via Rosa Traktorn och få 30 dagar Gratis!
Läs mer..

Tommy Robinson dömd igen


Idag dömdes Tommy Robinson igen för samma brott han redan dömts och sedan friats för tidigare. Han har befunnits skyldig till att ha orsakat ångest hos barnvåldtäktsmän. Dessa våldtäktsmän fick 1 miljon pund (c:a 10 miljoner kr) av skattebetalarnas pengar i rättshjälp för att bekämpa detta fall. Han har fällts för att han avslöjar sanningen. Oavsett om du gillar mannen eller inte, detta är korruption. Regeringen har sänkt honom till förmån för islam och grova våldtäkter på barn, flickor så unga som 10 år. Hur kan dessa våldtäktsmän få 1 miljon pund i rättshjälp?

Efter en två dagar lång rättegång dömdes Tommy Robinson i eftermiddags än en gång för händelsen då han rapporterade från en rättegång mot muslimska våldtäktsmän. Trots att han förra året släpptes ut efter tio veckor i isolering, har det brittiska rättsväsendet dömt honom en gång till – För samma ”brott”.

Enligt åklagarna hade Robinsons livesändning uppmuntrat hans supportrar att komma till rättegången och trakassera de åtalade. De påstod att han skrämde de nu dömda barnvåldtäktsmännen genom att närvara med sin kamera och säga till sina lyssnare att ”innan den här dagen är över har förhoppningsvis miljontals människor sett ansiktena på dessa åtalade gärningsmän”.

 

Klimatets roll i historien


Under perioder i Europas historia har klimatet varit både nyckfullt och besvärligt. Men också tvärtom, osedvanligt varmt och gynnsamt. Vad de klimatologiska svängningarna i långa loppet har inneburit för den europeiska befolkningens levnadsvillkor är svårt att få riktigt grepp om. Att vädret däremot under en kort tid, några dagar ibland, har påverkat enskilda händelser, står helt klart. Liksom förstås enskilda människor.

När den senaste istiden var över, för omkring tio tusen år sedan, följde några tusen år av starkt skiftande klimat. Under vinterhalvåren gjorde isen utfall mot söder, och det blev kallare. Köldknäpparna (som kunde vara några hundra år) växlade med perioder då isen smälte hastigare och det var lika varmt som nu. Det var under denna sen-glaciala tid som människorna började vandra in i det område som nu är Sveriges territorium.

Varmare på jägarstenåldern

Så kom en lång period av varmt klimat, den atlantiska värmeperioden. Den varade 6000–3000 f Kr, det vill säga under jägarstenåldern. Människorna livnärde sig av ätliga växter, fiske och jakt. Boplatserna låg ofta i anslutning till vatten; vid en insjö, en älv eller en skyddad havsvik. Många växter, som numera håller sig borta från våra breddgrader eller är mycket ovanliga, trivdes här. Det gäller till exempel vin, murgröna, mistel och järnek.

Man vill gärna föreställa sig att människorna förde en behaglig tillvaro på den här tiden, och det är nog sant – till viss del. Gott om mat fanns det, växtsäsongen var längre än nu och klimatet var som sagt mildare, med 2 till 3 grader högre medeltemperatur än i dag i hela landet. Människorna var få och landområdena fullt tillräckliga för deras behov. De behövde inte slåss om utrymmet.

Fel att idyllisera

I Skateholm vid den skånska sydkusten ligger ett grundligt undersökt boplatsområde med tillhörande gravfält från denna tid. Där har en grupp människor, kanske femtio personer, slagit sig ner för omkring 7 000 år sedan.

I anslutning till havsstranden, vid en lagun, har de bott i några generationer. I det bräckta vattnet där och i havet utanför fanns goda fiskevatten med många sorters fisk, sjöfågel, säl och tumlare. I den täta lövskogen inåt land strövade vildsvin och kronhjort. Där fanns också många ätliga växter, rötter, svamp, bär och nötter.

Livet tycks alltså ha varit skönt och problemfritt: gott om mat och ett behagligt klimat. Men arkeologerna varnar för att idyllisera livet i Skateholm. Visserligen var temperaturen högre och nederbörden mindre än nu, men vintrarna kan ha varit både fuktiga, kalla och blåsiga. Sydvästvindar gav ruggiga vinterdagar. På somrarna var just de vindarna det enda som kunde råda bot mot insekterna en varm och klibbig dag. När det inte blåste från sydväst var skateholmarna utsatta för en veritabel insektsplåga. Dessutom har undersökningar av skeletten från Skateholm visat på både skottskador, tandvärk och blodbrist!

Sagans fimbulvinter

För sjuttio år sedan upptäckte biologerna en forntida klimatförsämring i Nordeuropa vid övergången mellan brons- och järnåldern, omkring 500 f Kr. Snabbt och häftigt skulle klimatet ha kastats om och människorna tvingats anpassa sig till hårdare villkor. Den klimatologiska omvälvningen kallades för fimbulvintern. Namnet kommer från Snorre Sturlassons Edda; så kallar han den tid av kyla och mörker som ska föregå världsalltets slut.

Fimbulvintern passade väl in som förklaring till en del förändringar som otvivelaktigt skedde någon gång under perioden mitten av bronsåldern till mitten av järnåldern. Till exempel att man började bygga en särskild avdelning i bostadshusen för boskapen, en fädel, där den vinterstallades – kanske till och med togs in över nätterna året om – att man därmed blev mer bofast och att man började gödsla åkerjorden, vilket påverkade avkastningen.

Teorin om fimbulvintern är en enkel och lättbegriplig modell och ett tydligt exempel på hur klimatet skulle kunna styra mänskliga livsbetingelser. Men – så enkla är inte sambanden! Ju större kunskapen blir om hur människan formar sin tillvaro, desto mer förbleknar sagans fimbulvinter.

Cykliskt förlopp

Ändå skedde det en försämring av klimatet. Det var till och med den mest markanta klimatologiska förändringen i Nordeuropa efter det att inlandsisens kyla väl hade lagt sig. I ystadstrakten började somrarnas medeltemperatur att sjunka redan i början av bronsåldern, det vill säga omkring år 1800 f Kr. Men det var inte fråga om en hastig temperatursänkning; den inträffade inte i ett slag. Förloppet var snarare cykliskt: kallare perioder växlade med varmare.

Sett i ett längre perspektiv, tusen år och mer, sjönk dock medeltemperaturen och det blev fuktigare. I Norge och Alperna ryckte glaciärerna fram. Myrmarkerna ökade sin utbredning, ädellövträd som alm, lind och ask minskade. Från norr bredde granen ut sig och nådde under järnålderns lopp ända ner i södra Småland. Väldiga stormar svepte in över nordvästra Europa från södra England till Danmark.

Olika teorier om stallningen

Senare års forskning har visat att uppkomsten av stallning och fähus, den så kallade fähusrevolutionen, kan ses som en innovation som har skett oberoende av klimatet. Den spreds från Västeuropa till Nordeuropa under loppet av bronsålder och järnålder.
På de brittiska öarna infördes inte denna nyhet, vilket i och för sig kan förklaras av det mildare kustklimatet. Först under medeltiden började man stalla kreaturen där. Att Östeuropa, med sitt kallare inlandsklimat, också var undantaget från nyordningen visar emellertid att klimatet inte spelade någon avgörande roll.

Det finns dock forskare som ser en indirekt knytning mellan stallningen och klimatet. Under bronsålderns gång ökade böndernas behov av betesarealer, framför allt i södra Sverige och Danmark. Detta kan ha sin förklaring i att växtsäsongen övergick från att ha varit varm och torr till att bli kall och våt. Den ökade betningen påverkade i sin tur landskapet, med avskogning som följd. Med mindre skog minskade vinterbetet i form av löv till kreaturen. Ett behov att samla foder för vintern skulle ha fått bönderna att börja hålla boskapen inomhus under den kallare årstiden.

Efter en kortare period av varmare väder började temperaturen runt 300–400-talet att åter sjunka, och kölden höll i sig några århundraden. Stormar och översvämningar runt Nordsjöns kuster avlöste varandra. Mark och odlingar övergavs. De norska liksom de alpina glaciärerna växte ånyo.

När Nilen var frusen

År 763 kom vintern ovanligt tidigt till stora delar av Europa, med enorma snömängder. I söder dog oliv- och fikonodlingarna. Dardanellerna var isbelagd.

Det kom andra rekordvintrar, till exempel 859–60, då isen i norra änden av Adriatiska havet, utanför Venedig, var så tjock att den höll för lastade foror. Och vintern 1010–11, då inte bara Bosporen var frusen utan också Nilen!

Men också denna köldperiod hade ett slut. Den avlöstes av några varma århundraden, så varma att munkarna i södra England började odla vin. Och det var bra vin, för fransmännen försökte stoppa handeln med det engelska vinet. Somrarna var regnfattiga och alltså ganska varma. Odlings- och trädgränsen klättrade uppför bergen.

Men än en gång – klimatet böljar fram och åter – blev det kallare. Återigen röt stormarna på Nordsjön, och det iskalla vattnet bröt in över låglänta stränder. Lilla istiden hade inletts. Det är en period av klimatförsämring som är väl känd, bland annat från samtida skrivna dokument.

Slädtrafik över Östersjön

Lilla istiden brukar räknas från omkring 1400 till 1800-talets mitt. Under denna tid hade de skandinaviska och de alpina glaciärerna sin hittills största utbredning sedan den senaste istiden. Svårast tycks kölden ha varit under 1400- och 1600-talen. Vintrarna 1407–08 och 1422–23 gick slädtrafik över Östersjöns tjocka is.

Under andra hälften av 1500-talet kom isläget att inverka på de politiska relationerna med Ryssland. Ibland till svenskarnas fördel. Ett exempel är från 1581, då den svenske överbefälhavaren Pontus De la Gardie med några tusen man tog sig över isen på Finska viken från Viborg till Estland. Efter en blodig stormning av Narva blev området svenskt, en början till de markinnehav som så småningom skulle bli delar av stormakten Sverige.

Redan omkring 1300 visade sig de första tecknen på att en omsvängning i väderleken var på väg i större delen av Europa. I England hade många under 1300-talets första år vågat sig på att starta nya vingårdar. Odlingen hade ju varit lyckosam. Bakslaget kom förödande plötsligt.

Efter några somrar av ösregn och usla skördar nåddes klimax år 1315. Säden hann inte gå i ax; det regnade så gott som oavbrutet från tidiga våren till sena hösten.
Detta blev början till en period av hunger, svält och sjukdomar i Europa. Får och nötkreatur dog av utmärgling och epidemier.

Kannibalism och likskändning

Samtida dokument vittnar om ruskigheter som kannibalism och likskändning. Från Irland berättas att folk slet ner avrättade brottslingar från galgarna för att äta upp dem. På nätterna smög sig människor till kyrkogårdarna för att stilla sin hunger på de lik som nyligen hade begravts.

Efter denna dystra inledning på det fjortonde århundradet, kom några få år av återhämtning. Sedan var det dags för nästa dråpslag: tjugo år av missväxt i nästan hela Europa, och ovanpå detta – pesten, digerdöden.

Inom historieforskningen ses digerdödens härjningar som en del av den medeltida europeiska agrarkrisen. Det var en tid av ekonomisk nedgång, depression, som kännetecknas av att befolkning och odling minskade. Krisen varade i hundra år, innan Europa på nytt hämtade sig, och den inleddes med de katastrofala missväxtåren i början av 1300-talet.

Orsakerna till agrarkrisen är mycket omdiskuterade. En del forskare vill lägga tonvikten på missväxten och digerdöden. De framhåller sambandet mellan hög dödlighet och låg motståndskraft, vilket i sin tur hade orsakats av överbefolkning och högt skatteuttag som hade sänkt levnadsstandarden. Även krigen kan ha spelat in – hundraårskriget mellan England och Frankrike bröt ut 1337.

Jordutsugning har angetts som en annan springande punkt i agrarkrisen. Den skulle ha berott på att åkerbruket ökade på bekostnad av boskapsskötseln under expansionsåren, de goda – varma – åren. Detta i sin tur medförde brist på gödsel och att marken sögs ut genom att överutnyttjas.

Stormar och översvämningar

Vad betydde klimatet för agrarkrisen? Ja, att det försämrades under 1300-talet är ovedersägligt. Stormar, översvämningar och sandflykt, kalla och regniga somrar, de växande glaciärerna. Men klimatet utgjorde, som vi har sett, inte hela sanningen bakom den europeiska befolkningens plågor.

Den stränga vintern 1657/58 var en förutsättning för tåget över Bält. En spektakulär engångsföreteelse. Ändå hade de kallaste åren under lilla istiden redan passerat för Skandinaviens del. De inföll 1576 till 1625, vilket går att utläsa av dendrokronologiska serier.

När det gäller vardagen för folket i Sverige-Finland under 1600-talet är det svårare att isolera vädrets betydelse. Det är många faktorer som samspelar. En undersökning på historiska institutionen vid Göteborgs universitet visar att man lägger igen åkrar i Västsverige under 1600- och början av 1700-talet. Jordbruket är en viktig del av försörjningen men det täcker inte behovet; det finns ett spannmålsunderskott. Lennart Palm, forskaren bakom undersökningen, tror dock inte att detta har något med klimatet att göra.

– Folk gör rationella val, säger han. Om de får mer för en timmes arbete med vävning än för en timmes slit på åkern, så väljer de det första alternativet – förutsatt att det finns avsättning för produkterna och att det går att köpa spannmål. En fungerande marknad, med andra ord. Och det fanns det. Stormakten Sverige hade tillgång till en betydande spannmålsimport från Baltikum.

Trots detta fanns det ett väderberoende, men kanske inte av det slag som man tänker på i förstone: vackert väder och sol ger bra skördar. Det är i stället ett indirekt beroende: klimatet påverkade valet av gröda. De traditionella grödorna i Västsverige – vårråg, korn och blandsäd råg/havre – kräver regn och trivs därför i ett våtare klimat, det som ju brukar råda under tider då klimatet är ”sämre”.

Kort regn kunde vara förödande

Samtidigt påpekar Lennart Palm att vädret kunde betyda oerhört mycket – för folket på den enskilda gården.
– Tre mycket kalla dagar i en månad med hög medeltemperatur ger inget utslag i statistiken, även om de kan vara avgörande för försörjningen på de gårdar som drabbas.

Frosten kan slå till just under den mest känsliga perioden, och ett slagregn under några timmar kan spoliera årets skörd. Detta mikroklimat kan vissa år slå ut hela gårdar eller socknar. Då gäller det att man kan köpa spannmål från någon grannsocken.
Kan man inte det, blir det hungersnöd. Det finns många sådana perioder i Sveriges och Europas historia.

Kerstin Öjner, fil kand i kulturvetenskapliga ämnen, är fristående förlagsredaktör och skribent. Hon utkommer i höst med boken Arkeologi – en introduktion till svensk forntid.

Isen bar Karl X Gustavs armé

”Nu, bror Fredrik, skola vi talas vid på god svenska!”
Det lär den svenske kungen Karl X Gustav ha utropat, när Erik Dahlbergh berättade att isen mellan de danska öarna skulle hålla för den svenska armén.

Det är i början av februari 1658, och den svenska hären på 17 000 man har för några dagar sedan tagit sig över isen på Lilla Bält mellan Jylland och Fyn. Kylan har gjort företaget möjligt. Visserligen brast isen på sina ställen under övermarschen, och vattnet stod till fotknölarna på soldaterna. Ryttarna tvingades sitta av och leda sina hästar. När de satt upp igen och gick till anfall mot det danska kustförsvaret på Fyn, gick de igenom isen. Två av kavalleriets skvadroner har kungen förlorat – de blev kvar i djupet.

En febril verksamhet pågår. Kylan håller i sig, och kungen har sänt ut folk för att utröna om det är möjligt att fortsätta marschen över Stora Bält. Eller ska man ta den södra vägen via Langeland, Lolland och Falster? Målet är förstås Köpenhamn.
Det blir den södra vägen, och efter några dagar står Karl Gustav med hela den svenska hären på Själlands mark. Hur det sedan gick vet vi. Danskarna gav upp inför hotet mot sin huvudstad. Genom freden i Roskilde fick Sverige landskapen Skåne, Halland, Blekinge och Bohuslän. Bland Europas ledande män väckte kungens fräckhet och förslagenhet uppseende, och tåget över Bält har gått till historien som en bragd.

Då vinden var vänlig mot svenskarna

Under ett av Sveriges otaliga krig mot Ryssland blåste vinden till svenskarnas fördel, åtminstone vid två tillfällen. Den nesliga förlusten mot Rysslands flotta vid Svenskund i Finska viken 1789, då halva skärgårdsflottan gick förlorad, byttes i seger ett år senare vid samma plats. Mycket tack vare en vänlig vind.

En vecka tidigare hade det så kallade Viborgska gatloppet inträffat, som – något oegentligt – också markerar en svensk sjöseger. Bakgrunden var den att kungen, Gustav III, befann sig instängd i Viborgska viken, efter att ha lyckats slå en rysk skärgårdseskader. Med honom fanns hans bror, hertig Karl, och de svensk-finska skärgårds- och högsjöflottorna med minst 30 000 man ombord. På alla sidor var de omgivna av ryskt territorium och med fienden vaktande i vattnen utanför. Det sägs att den ryske överamiralen hade förberett en hytt på sitt flaggskepp för en värdig transport av den fångne svenske kungen till S:t Petersburg…

Hela den svenska flottan inträngd i ett hörn. En ohållbar situation – och sydvästvinden höll i sig. Så småningom inträdde dock en förändring: den 2 juli bildades ett lågtryck över Ryssland, och vinden friskade i från nordost. Nästa morgon gav kungen order om uppbrott. Raskt länsade – och roddes – de svenska båtarna förbi de ryska fartygen och strandbatterierna ut på öppet vatten.

Viborgska gatloppet var en dristig utbrytningsmanöver, inte utan förluster på bägge sidor. Ryssarna sköt sju linjeskepp och tre fregatter i sank. 4 500 man (varav 1 000 döda) gick förlorade och en tredjedel av den svenska högsjöflottan. Resten räddade sig till Sveaborg.

Skärgårdsflottan, som klarade sig bättre i gatloppet, mötte motvind på Finska viken i höjd med Svensksund. Den blev liggande ett par dagar, bevakad av ryssarna. Nu försämrades vädret snabbt; det blåste upp till storm.

Efter några dagar slog vädret om igen. Det blev vackert. I gryningen den 9 juli förberedde ryssarna anfall. Den sydvästliga vinden var svag, himlen utan ett moln och allt tydde på att det skulle bli en fin dag. Men sydvästen ökade stadigt, till kuling och till halv storm. Grov sjö gjorde det svårt för ryssarna att sikta. De pressades ihop i ett trångt sund. Svenskarna låg i lugnare sjö innanför skären. Många ryska galärer drevs i ett sent skede av slaget mot den svenska linjen där de sköts sönder eller slogs mot land.

Det andra slaget vid Svensksund blev en stor svensk seger. Ryssarna förlorade mer än 50 fartyg och minst 9 000 man, de flesta som fångar. Svenskarnas förluster inskränkte sig till sex fartyg och 3 000 man. Utgången berodde inte enbart på vädret, men det var en starkt bidragande faktor på slutet.

Enligt meteorologerna är den vädersituation som hjälpte svenskarna till seger ganska sällsynt. Och än i dag är den svår att förutsäga. Ryssarna missbedömde läget. Svenskarna, däremot, tycks ha insett att den höga dyning som satte in tidigt på morgonen förebådade ett annalkande oväder. De var beredda på att vinden skulle tillta.

Förseningen blev gynnsam för Vilhelm erövraren

På segelfartygens tid kunde havsvindarna stundtals styra händelseförloppen i Europas historia. De friska nordliga vindar som förde norrmannen Harald Hårdråde till England 1066, sinkade samtidigt Vilhelm ”Bastarden” i hans försök att nå den engelska kusten från Frankrike. Den engelske kungen (han hette också Harald) måste först möta de norska vikingarna innan hans män, utmattade efter den avgörande striden vid Stamford Bridge, kunde ge sig i kast med Vilhelms franska vikingahär.

Normanderna segrade i slaget vid Hastings, och Vilhelms tillmäle kunde ändras till ”Erövraren”. Men vilken väg historien hade tagit om vinden hade varit ihållande sydlig i stället för nordlig den hösten, får vi aldrig svaret på.

Fakta om vädrets växlingar

De första instrumenten för att mäta vädret konstruerades under 1600- och 1700-talen – till exempel barometern 1643 och termometern 1724. För att få kunskap om klimatet före dess använder forskarna en rad olika metoder. Man genomför avancerad provtagning i glaciärer och mossar, studerar årsringar i träd eller granskar skrivna källor.

Med klimat menar man det genomsnittliga vädret under relativt långa tidsperioder. Vädrets växlingar kan däremot vara lika hastiga som oväntade och är resultatet av ett mycket komplicerat samspel mellan olika fysikaliska tillstånd i atmosfären och vid jordytan. Till vardags kan dock de viktigaste mätbara aspekterna på vädret förenklas till temperatur, vind och nederbörd.

Temperatur

En grundförutsättning för vädrets växlingar är solstrålningen. Kortvågig strålning når jorden, passerar relativt obehindrat genom atmosfären och absorberas av, det vill säga värmer upp, marken. Långvågig värmestrålning från marken värmer därefter upp atmosfären – ett slags växthuseffekt.

Jordens rotation runt solen och rotationsaxelns (nästan) konstanta lutning mot rotationsplanet orsakar bland annat årstidsväxlingarna. När norra halvklotet lutar mot solen har denna del sommar och södra halvklotet vinter. Efter ett halvt varv är förhållandet omvänt.

Temperaturskillnaderna mellan vinter- och sommarläge, liksom mellan dag- och nattposition, dämpas av jordatmosfären. Värmeenergin kan också magasineras på olika sätt.

Vind

Kontinenterna och haven absorberar och magasinerar värmestrålning på skilda sätt: haven långsamt och med tröga växlingar, fastlandet snabbare och med tvärare kast. Luftmassorna över land och över vatten får därmed olika temperaturer.

Eftersom varm luft är lättare än kall sätter sig luftmassorna i rörelse och skapar vindar av olika riktning och stabilitet. Andra orsaker till vindarnas uppkomst är jordens rotation och jordytans skrovlighet.

Nederbörd

Avdunstning av vatten från haven och växtligheten innebär att luftmassorna innehåller varierande, men relativt små, mängder vattenånga. Trots den ringa förekomsten är detta en av de viktigaste faktorerna för vädrets växlingar; vid avkylning bildas moln, regn, dimma, snö – vattnets kretslopp.

Då kringdrivande luftmassor av olika beskaffenhet möts bildas relativt smala övergångszoner, så kallade fronter, som skapar kraftiga molnlager och nederbörd.

Borrning i glaciärer och mossar

Studier av pollen och sporer, som finns lagrade i torvmossar eller sjöbottnar och tas upp i borrkärnor, ger många ledtrådar om klimatets svängningar. I dessa kan man utläsa:

 • hur vegetationen i ett område har varierat
 • hur förhållandet har varit mellan till exempel öppen mark och skog
 • vilka träd som fanns i skogen
 • om människan har påverkat vegetationen, till exempel genom jordbruk
 • om bete har förekommit under olika tider

Allt detta kan indirekt avspegla klimatets skiftningar. Dateringarna, som sker genom den så kallade kol-14-metoden, ger ganska vida tidsramar och är inte exakta.

Genom borrprover i marklagren i en torvmosse eller en sjö i anslutning till en glaciär går det att se hur denna har flyttat sig, om den har ökat eller minskat sin utbredning. Det kan till exempel finnas sand i ett lager, vilket visar att smältvatten från glaciären har runnit ut över torven. Alltså har glaciären minskat under den perioden.

Dendrokronologi

Ett sätt att utforska klimatet är genom dendrokronologi, vilket innebär att man studerar avsättningen av årsringar i träd. Goda år med bra väder växer trädet mer, vilket ger bredare ringar än dåliga, torra och kalla år, då trädet knappast växer alls. På det här sättet bildar veden ett mönster av bredare och smalare årsringar i stammen. Samma mönster (man brukar tala om årsringsserier) finns i alla trädstammar av samma art som lever samtidigt i ett område med enhetligt klimat. De här serierna går att ställa samman till långa tidsperioder, där det går att peka ut varje enskilt år.

Dokument

Skrivna dokument kan också vara källor till kunskap om forna tiders klimat. Samtida krönikor och andra skildringar kan ge direkta upplysningar. Jordeböcker kan ge information om utsäde, avkastning och skatt, fingervisningar om klimatförhållandena. Men historikerna höjer ett varnande finger: uppgifter om klimatet som kan komma fram genom dessa källor ska tas med en nypa salt.

P.S. Det finns inget klimathot, växlingar i klimatet är naturligt.

 

Källa:

https://popularhistoria.se/vetenskap/klimatets-roll-i-historien

Grundsystemen inom vården måste göras om.


Idag publicerar Rosa Traktorn ett inlägg från Leena Graaf. Leena är en vän sedan över 40 år och som multipelsjuk har hon en unik insyn i den svenska vården, hur den fungerar, och framför allt, Hur den inte fungerar. Leena har många gånger försökt poängtera till ansvariga politiker, vården och kommuner de brister som faktiskt existerar, men utan resultat. Man vill varken lyssna eller föra in debatten i rätt riktning. Så utan vidare dröjsmål presenterar vi Leena’s artikel. En artikel hon försökt få ut i media, men utan respons.
bar

Grundsystemen inom vården måste göras om.

Vårdens grundsystem

Som multipelsjuk (fler än 6 diagnoser) så får man dagligen slåss mot sjukvårdssystemet. Ta exempelvis min förra månad då jag hade 16 vårdbesök på olika sjukhus i Stockholms län. Varje vårdbesök tar mellan 3-5 timmar om jag räknar in färdtjänstresorna. En arbetsmånad består av 22 arbetsdagar. Detta gör det rent konkret omöjligt att ha ett arbete på heltid.

Ta bara det hemska bokningssystemet inom landstinget. Vem har beställt detta och hur tänker den personen?  Jag kan få tid från 3 olika vårdnadsgivare på samma dag med samma klockslag. Vilket innebär för mig att jag ska tillägna en dag åt att kontakta dessa vårdnadsgivare för att boka om tiderna och vårdnadsgivarna blir griniga för att jag stökar runt och det finns inga närliggande tider.

I min värld borde detta vara ganska enkelt att lösa. Samtliga landsting (då pratar jag Hela Sverige) har samma bokningssystem och när dom ska boka in mig så blir jag ”rödmarkerad” på den tiden om jag redan är bokad. På det sättet sparas det in tid och planering dels för mig som multipelsjuk men även för vårdgivaren det gäller. Jag förstår att vi pratar säkerhet osv här men detta bör vara fullt genomförbart med dagens teknologi.

För övrigt vad det gäller just dessa delar så bör man även ha samma journalsystem inom vården över Hela Sverige. Idag är det fullt möjligt att rotera över länsgränser och söka vård av olika slag och för patienten fullt möjligt att hitta på någon story för att få ut önskat recept eller vad det gäller då det länet inte kan läsa dina journaler från ett annat län. Detta kan även ses ur en annan synvinkel.

Om du är på semester eller vad som helst i ett annat län och blir akut sjuk. Då kommer inte det länet du är i åt dina journaler och får leka ”gissningslek” med dina problem. Och det kan sluta illa om man inte är uppmärksam.

Jag kan i min vildaste fantasi inte förstå hur man kan bygga dessa system på så helt olika sätt. Alla bor ju i detta land.

Jag förstår att det är en stor kostnad att ändra hela datasystemet inom vården men frågan är om det inte är bättre på lång sikt och mer hanterbart för alla berörda parter.

Hur det än är så måste ändringen och beslutet komma från politikerna. Då kan man ställa sig frågan, hur pass medvetna om detta är politikerna?

Politikerna har makten att förändra och ta beslut som sen delas vidare till berörda myndigheter att utöva. Dessa myndighetspersoner tolkar det politikerna sagt på helt olika sätt. Varför då?

Skriver politikerna fel? Har man tagit del av och inte förstått? Varför har vi så många instanser som ska ta del av och ha åsikter om utan att veta om hur verkligheten ser ut och i mångt och mycket inte fungerar för dom som behöver den flera gånger i månaden? Är det så illa att människor med makt inte kan ta till sig det dom beslutar om av rädsla för att förlora sina uppdrag? Om så är fallet så blir i alla fall jag mörkrädd.

Jag i ärlighetens namn bryr mig inte om du är röd, blå eller gredeskär i den politiska eran. Jag bryr mig om människan som har behovet.

Och att vården kring den människan är synkroniserad genom gemensamma datasystem. Det kan väl inte vara så himla besvärligt att samarbeta? Vanliga människor gör det hela tiden. Varför kan man inte det inom vården och inom politiken?

Detta med samarbete mellan vården och patienten är vansinnigt bökigt. Om vi återgår till mig. Jag har alltså 6 stycken specialister inom olika vårdområden och i botten är min grundsjukdom Diabetes Typ 1 sedan 40 år tillbaka. Alltså tycker samtliga övriga specialister att det är Diabetesmottagningen som ska koordinera mig vilket då diabetesmottagningen inte håller med om. Dom sköter min diabetes och har inte ansvar för det andra.

Det hela slutar då i att jag ska sitta som jag skrev tidigare och ringa runt överallt och vänta på återkoppling antingen via 1177 eller via telefon.

Att vara multipelsjuk är ett heltidsjobb. Där uttrycket: Man måste vara frisk för att orka vara sjuk, till hundra procent stämmer.

Nu är det så med mig att jag har svårt för att inte säga min åsikt och mina tankar. Jag är en ”doer” vilket många i min omgivning kan intyga. När man är en ”doer” så ser man till att saker och ting händer eller kommer ut i luften så man kan få till en start på förändringar eller något nytt.

Jag önskar så innerligt att fler vill göra detta. Att fler vågar öppna sig och berätta sin historia. Utan att vara rädda för att få mothugg  eller påhopp för sin åsikt.

Det finns ett ord för detta det heter : SAMARBETE

Det finns mängder med kämpande organisationer och personer ute i samhället som gör toppenjobb. Men återigen Brist på samarbete gör att det är svårt att komma framåt och påverka politikerna.

Och Gudars om du kommer in som ”ny” och har utåtagerande åsikter då stängs dörrarna direkt. Så tråkigt.

Jag läser och luskar dagligen för jag är intresserad av sjukvårdspolitiken. Jag vill påverka den till fördel för vårdnadstagaren. Dock så är det svårt att komma in i politiken man blir liksom inte ”insläppt”. Jag skulle kunna bli politiker för ibland får jag en känsla av att dom är inte där på alla sina åtagande och det skulle passa mig perfekt som yrke i framtiden. Då kan jag Samarbeta med vården och mina tider samtidigt som jag har ett jobb. Men som sagt det gäller att komma ”in”.

Vad beror detta på? Ska vi vanliga människor inte kunna deklarera att så här är vardagen? Så här fungerar det för oss. Varför vågar man inte bemöta dessa frågor?

En fundering för mig är, Finns det politiker som lever i en ”sjukdomsvärld? Som antingen själv är vårdberoende eller har ett barn eller dylikt som har detta behov? OM jag säger OM det inte gör det så förstår jag helheten bättre. Jag anser att man inte kan besluta i något man inte levt i eller upplevt på nära håll. Man kan inte läsa sig till en vardag med sjukdom. Man behöver ha det inpå sig.

Mig vetligt så ska beslut baseras på folkets behov och önskan…Så är inte fallet just nu och har inte varit på lång tid.

Om man inom politiken kan ta in vårdtagare som kan representera dom sjukas vardag (kanske redan finns men jag har inget hittat). Så kan det kanske lösas på sikt att man kan samarbeta med ett gemensamt bokningssystem och att specialisterna inom vården kan samarbeta så att vi som kräver mer är på rätt ställe utan att behöva nöta på tiderna hos husläkaren som redan går på hörntänderna då dom är hårt ansatta för att specialister inom vården inte samarbetar utan hänvisar till en husläkare. Återigen Sunt förnuft underlättar vardagen för samtliga berörda parter.

Det är så himla lätt idag att skylla på någon annan för att slippa ta sitt ansvar. Politiker har betalt för att serva Svenska folket. Läkare har betalt för att vårda svenska folket. Jag är 1 av svenska folket och jag lever mitt i det som inte fungerar men jag får inte betalt för det.

Trots detta så är jag övertygad om att man med enkla medel kan styra upp detta. Men det måste göras på politisk nivå. Och vem inom politiken har kunskap om den sjukes vardag? Vem inom politiken lyssnar på vårdpersonalen ? Och defakta tar till sig vad dom förmedlar och gör något åt det? Jag skulle vilja prata med den personen.

Om det är någon politiker som vill det, hör gärna av dig till mig så pratar vi vidare. Jag kan nog få med mig ett par av mina specialister och sjuksköterskor och övrig vårdpersonal kring mig som jag fullkomligen älskar. Utan dom skulle jag inte fixa att kämpa vidare. Dom peppar mig att skriva mer och sprida budskapet. Min man är min styrka utan honom fungerar inte min vardag.

Så du politiker som läser detta och förstår. Hör som sagt var gärna av dig. Så vi kan starta samtalen om förändring. På allvar och ganska direkt. Göra en framtidsplan.

Du vanliga människa som vill hjälpa mig att driva dessa frågor framåt får gärna höra av dig till mig. Så vi kan samarbeta om att få en bättre framtid inom vården. Dels för oss själva men även för personalen.

För jag önskar och vill ha ett samarbete med vården, politiken och vårdtagare för att få allt att fungera bättre och enklare.

Det finns troligen mängder med tankar kring detta med vård och politik. Det finns garanterat dom som ska skylla på den och den och dra in blått eller rött eller gredskär politik. DET har inget i min värld att göra. Jag vill få det att fungera och då krävs det att man samarbetar över alla linjer och i Hela Sverige.

Tro inte för ett ögonblick att du inte kan vara till nytta i detta för det kan du. Jag är ingen person som bett om att få vara sjuk eller ha detta enorma vårdbehov. Det blev min lott här i livet. Som fler med mig delar.

Att hålla på med påhopp och kritik är ingen väg att gå för att lösa detta. Då dom flesta av oss är klara över vad som gäller och vart ändringen måste börja.

Då hjälper inte hugg och glåpord. Och eftersom jag lever mitt liv dag för dag så ser jag allt strunt och alla dumheter som kastas ut i sociala medier men få gör något vettigt av det som snurrar runt.

Och Tyvärr vill jag säga Är det för lite av framfötter hos politikerna. Dessutom OM någon politiker har massa framfötter och tar ton då gör den politikern FEL…!

Vi lever i ett imponerande samhälle över lag. Men i just detta fall. SNÄLLA håll god ton och låt oss samarbeta inte bara i Stockholm utan landstingsmässigt över Hela Sverige.

Då jag med full säkerhet kan säga att jag har en hel del vårdpersonal som stödjer mig i denna text och troligen även en hel del personer som sitter i samma situation som jag själv. Så bör vi kunna samarbeta och få till denna förändring och vi börjar med att tala om förändringar i Bokningssystemet och journalsystemet. Det ska då inte bara gälla i storstäderna utan över Hela Sverige.

Någonstans finns det säkert en enkel men dyrbar lösning. Och som sagt med dagens teknologi kan det inte vara en omöjlighet att lösa.

Vi har en sak till när jag ändå är igång och det är Färdtjänsten. Detta tokiga system. Jag jobbade i färdtjänstbussarna och på bokningen när Samplan kom till Stockholm. På den tiden hade vi chaufförer som hittade i stan. Vilket vi tyvärr inte har idag till så stor del. Jag kan säga ifrån i bilen men många kan inte det och vågar heller inte klaga för man tror att man inte får åka färdtjänst mer.

Samplan är ett otyg. För chaufförer och för brukare. I bilen får chauffören ta emot bokningen från brukaren 5 minuter innan upphämtning i detta läge kan han/hon även få en samplanering. Vilket innebär att brukare nummer 2 har samma bokningstid som brukare nummer 1. Och chauffören får detta samtidigt på olika adresser ! Någon brukare blir alltid försent upphämtad.

Brukare har i nuläget lärt sig att boka sina resor i mycket god tid ( gärna 1 timme innan) för att vara på den säkra sidan och komma fram i tid.

Så rent praktiskt sett ur brukarens synvinkel så kan det se ut ungefär så här:

”Begär hämtning till sin bostadsadress i Älvsjö kl 10.30 för att hinna till sin läkartid kl 11.30 på Huddinge sjukhus. Taxin kommer men har en samplanering från Skärholmen som ska släppas av vid Vårby och sen köra vidare till Huddinge sjukhus. Klockan 11.30 anländer brukare nummer 1 till huvudentrén på Huddinge Sjukhus och är därmed försenad.”

Här är ett läge när ordet samarbete inte ska finnas. Samplan fungerar inte på andra ställen i Sverige så varför ska det fungera i Stockholm? Ej heller inom färdtjänsten finns det samma bokningssystem över Hela Sverige.

Visst är det väl underbart? Återigen, varför köper man inte in samma system och jobbar på samma sätt i hela Sverige?  – Vad är problemet?

Är det någon politiker eller myndighetsperson som är rädd för att förlora jobbet även här?

Jag använder mig ofta av uttrycket: Gör om, gör rätt. Och där anser jag att vi ska börja. Saker som inte fungerar måste rättas till. Vems fel det är i grunden bryr jag mig inte om, utan det är här och nu.

Och åter igen, den politiker som vågar ställa sig upp och ta en strid och Göra om och göra rätt kommer få min röst i framtiden så länge jag ser ett förändringsarbete i samarbete för och med hela Sverige inte bara på sitt eget ämbetsrum.

Som avslutning så summerar jag lite.

 1. Ändra bokningssystemet.
 2. Samarbeta
 3. Låt specialisterna ta sina saker och inte lägga det på husläkarna.
  (det finns faktiskt friskare människor som behöver gå till husläkaren)
 4. Ändra /Ta bort Samplan systemet inom färdtjänsten.
 5. Släpp in människorna i politiken och lyssna på dom.
 6. Gör om och gör rätt.

Tack för ordet.
Leena Graaf

31 487 forskare: ”NEJ, det finns inget klimathot”


Detta är en utskrift av talet som Art Robinsson höll på International Conference on Climate Change

Hur som helst är det för mig ett stor nöje att gå vidare till prisceremonin och jag ska med  anledning av priset ge ordet till Art Robinson. Art Robinson är orsaken till att många av oss befinner oss här. Om det inte vore för honom hade vi inte varit här. Låt oss gå tillbaka till 1997-98, när Kyoto Protokollet först föreslogs, då var vår Robinson en av dessa pionjärer som såg att vetenskapen hade blivit kapad av vänstern, att man ljög för människorna och att man ignorerade de riktiga forskarna över hela landet, ja över hela världen.

Det är ett faktum, att de flesta forskare inte trodde på att klimatförändringarna fanns, varken förorsakade av människan eller att det skulle bli ett problem. Det ignorerades och doldes av en liten grupp politiskt orienterade forskare, så Dr. Robinson beslöt att inte sitta och se på, han fattade ett kritiskt beslut. Han sade, låt oss organisera en petition där vi kan be forskare att underteckna att vi inte tror på att den globala uppvärmningen är en kris. Och han startade petitionsprojektet. Det här är ett mycket kort uttalande som jag kommer att läsa upp för dig i sin helhet:

Det lyder såhär:

Vi uppmanar den amerikanska regeringen att förkasta överenskommelsen om global uppvärmning som undertecknades i Kyoto, Japan, i december 1997 och varje annat liknande förslag där de föreslagna gränsvärdena för växthusgaser skulle skada miljön och förhindra framsteg av teknik och teknologi samt förstöra hälsan och mänsklighetens välfärd.

Det finns inga övertygande vetenskapliga bevis för att människans utsläpp av koldioxidmetan eller andra växthusgaser förorsakar eller kommer att under överskådlig framtid att förorsaka en katastrofal uppvärmning av jordens atmosfär och störa jordens klimat. Dessutom finns det väsentliga vetenskapliga bevis om att en ökning av atmosfärisk koldioxid ger många fördelaktiga effekter på jordens naturliga växt- och djurmiljöer, vilket har undertecknats av 31 000 forskare av vilka över 9 000 tillhör toppen.

Det är en strålande idé och det är så viktigt i debatten att man ska kunna säga, se här är den enda petitionen som har undertecknats av så många forskare som är övertygade om att forskningen inte är en del av det och att global uppvärmning inte är en kris, vilket vänstern demoniserar och påstår att petitionen är obeveklig. Det är bara att gå till Wikipedia så kommer du att märka hur de försöker förvränga den.

Så Dr. Robertson är en framstående kemist. Han är medgrundare till Oregon Institute of Sciense och Medicine. Han är redaktör för ”Tillgång till energi” och framstående med ett nyhetsbrev gällande energipolitik och miljöfrågor. Han tog sin doktorsexamen i kemi vid Unviersity of California i San Diego.

Helt kort vill jag nämna att Oregon Institute of Science and Medicine grundades år 1981. Den är en ideell forskningsorganisation som ägnar sig åt att genomföra grundläggande och tillämpad forskning i ämnen som har en direkt anknytning till att öka kvaliteten, kvantiteten och längden för människoliv.

Ett ord angående ”Tillgång till energi”, gå in på hemsidan och läs den. Registrera dig för den är härlig att läsa. Art säger om sina läsare och hans redaktionella filosofi: Vi ber dem inte att lita på oss och tjattra med oss. Vi ber dem att tänka, vilket jag anser är helt perfekt.

Låt priset få en röst, vänligen kom upp på scenen Art Robertson.

Tack så mycket. Du vet, den största forskaren som någonsin levt är Isaac Newton och om du förstår något om hans arbete så är det mycket svårt att tänka på hans arbete utan att nästan få tårar i ögonen. Newton och Albert Einsteins sikt, vi kan säga att det var Newton gjorde detta arbete. Newtons och Albert Einsteins tidsepok, men vi kan påstå att Newton gjorde jobbet.

Einstein sade att han var privilegierad att få arbeta med detta. Min vid slutet av hans liv, var han förmodligen den största forskaren. Han sade om sig själv, jag vet inte hur man ser på mig i världen, men enligt mig själv är jag som en liten pojke som leker vid havsstranden. Av en händelse upptäcker du en sten eller en snäcka medan det stora sanningshavet går obemärkt förbi mig. Nu har de som har haft möjlighet att leva sina liv i denna forskarvärld och det är väldigt få andra som skapade som han, om de så hade haft samma erfarenhet. Jag har levt mitt liv inom biokemin och det är ett underbart liv. Nu och då slår du bort en liten sak som du kan förstå och gör det. Nu och då har du en möjlighet att göra något som kan vara lite mer allmänt, men inte 1/100 av det som finns att känna till om det. Biokemin har upptäckts idag.

Det är detsamma med Isaak Newtons fysik som med Roy Spencers område. Han bestämde sig för att ägna sitt liv år klimatvetenskap genom att studera atmosfären över oceanerna och så vidare, och det är samma sak. Jag förstår det underbara livet han har levt genom det. Jag kan också föreställa mig hur det måste kännas när han njuter av detta och när en hel del snattrande politiker drar en massa föråldrade hypoteser och kräver att man ska stänga ner världens energiförsörjning på grundval av påståenden som berör hans område.

Detta pågår medan miljarder människor försöker lyfta sig ur fattigdom och tyranni med hjälp av dessa energikällor. Jag kunde se honom i början där han arbetade inom sitt område och tittade och sade, det är en illusion, det kan inte vara sant.

Det här är Al Gore, och det där är nonsens. Det är inte trovärdigt. Samtidigt börjar han, medan han konfronterar det och undrar förmodligen vad han ska göra åt det.

En annan grupp bestående av fina forskare anhopar sig bakom honom, men de tillhör inte hans fack. De tillhör inte hans specialiseringsområde men de säger att, det är OK Roy, vi har tagit rygg på dig och han sade till den här folkmassan, de ljuger, de förstår inte vad som pågår. Folkmassan vill hjälpa, de är framstående forskare men de förstår inte hans specialitet. Och då tittar han åt andra sidan och finner att det är ännu värre på den där sidan, eftersom vissa av dem måste skriva tusentals brev till andra forskare och be dem att bibehålla deras åsikt. Jag vet inte vad han tyckte om det här, men jag tror att man pratade något om en ursäkt till honom så att han förstår.

Vad som hände var, att det var ungefär samtidigt som mötet i Kyoto eller strax innan det, som jag fick ett telefonsamtal från Max Boot på Wall Street Journal och han bad mig skriva en artikel om det pågående mötet och jag måste vara klar med den nästa morgon. Så jag ringde Sally och bad henne, snälla hjälp mig så jag inte gör något hemskt fel och vi inte längre får något gemensamt skrivuppdrag, och så skrev jag artikeln.

Men sedan därefter började folket på den andra sidan, den här sidan, bli mycket obarmhärtiga. ”De började berätta en hel del lögner om oss och det fäste vi vår uppmärksamhet på lite mer. Jag insåg att dessa människor hade tre strängar på sin lyra.

* För det första gällde den enigheten om att alla forskare redan var överens med dem och att de inte behövde diskutera forskning.

* För det andra, red de på idealismens vita hästar och försökte rädda planeten

* För det tredje, fanns alla de som motsatte sig den mörka kraften bestående av kommersiellt självintresse och som var villiga att förstöra planeten för pengar.

Det var uppenbarligen ett politiskt problem, inte ett vetenskapligt. Och jag visste en sak, jag visste att deras samförstånd inte var sann.

Så vi trodde att vi kunde be dig, att ifall du inte kunde bevisa det vetenskapligt, men genom att lägga din röst. Det spelar ingen roll hur många forskare som visar sitt stöd för den här idén. Det är ingen merit, med hänsyn till huruvida tanken är sann eller falsk. Men det finns en merit i den.

Så vi bestämde oss för att vi skulle skicka ut en petition, men för det första hade vi ett problem, vi kunde inte tillräckligt om ämnet för att skriva en forskningsartikel i ämnet. Och om vi inte skickade till forskarna en grundlig forskningsartikel i ämnet kunde de inte underteckna den. Så vi började studera, och det var för första gången som en grupp bestående av oss, några gjorde det för andra gången. Nej, jag och mina andra kolleger, vi hade en enorm fördel.

willy.jpg

Wei-Hock ”Willie” Soon 

seitz

Fred Seitz

 

 

 

 

 

 

 

Vi hade Wei-Hock ”Willie” Soon. Jag nämnde för några dagar sedan att han var ett amerikanskt äss. Han är ett certifierat gení. Wille, du har ställt mig frågan angående det här ämnet, och det fanns lite oskärpa i det, men så sitter jag plötsligt framför dig som har en hel stapel bestående av alla forskningshandlingar med för och emot i det här ämnet.

Du kanske inte vet allt om det här och då får du läsa på under några veckor och så ställer du honom en och annan fråga. På det sättet hjälpte han oss mycket och under en period av många månader tänkte vi verkligen på det här, tills vi kom fram till att vi hade tillräcklig kunskap för att skriva den där forskningsartikeln och vi gjorde den med hjälp av Fred Seitz och många kolleger.

Nästan alla sorters människor, av vilka många finns i detta rum och inklusive läsarna av ”Tillgång till energi”, vilka skickade pengar så att vi kunde skicka ut den här petitionen. Den växte upp emot cirka 17 000 och andra gången till 31 000 och det kunde ha blivit fler, men vi saknade frimärken. Den gjordes med en första klassens frimärkshandskakning med varje enskild forskare med känd adress.

Image result for greenpeace usa

Det fanns bara ett falskt namn på det, ozon-aktörerna, vilka så småningom blev Greenpeace USA, vilka var i grunden falska och en av dessa som skickade in. Men så snart vi fick reda på dem, så snart de började skryta, tog vi bort dem. Och det fanns inga andra och det har heller aldrig funnits andra.

De blev mycket mer aktiva vid det andra utskicket och försökte skriva under med falska namn, men Jeremy Snavely körde ett projekt och kontrollerade varje namn mycket noggrant och det förhindrade det. Micke Mus finns inte där, inte heller Kalle Anka. Men där finns alla dessa påståenden från Perry Mason, eftersom han är Ph.D i kemi och bor i Lubbock, Texas. Och om man har 31 000 namn kan man förstås hitta ett antal som är vanliga. Jag tror, att det har visat sig användbart. Inte genom att säga något om vetenskapen i detta ämne, utan bara genom att framhålla att de inte är eniga och att det är deras enda skydd, eftersom de inte heller har några argument.

Image result for al gore movie

Image result for al gore movie

Att titta på Al Gores film, var något smärtsamt. Jag kommer ihåg det bästa av allt. Jag borde nämna det. Det finns en hel del saker, men en av mina favoriter som han tar upp genom att nämna, är att under de senaste 600 000 åren med en koldioxid, som har gått upp och ner, har temperaturen gått upp och ner och så slutar han med att säga att, du förstår, när koldioxiden går upp blir det varmare. Vad han inte berättar för er, är att hans ångtryck av CO2 över havsvattnet, är beroende av temperaturen och de måste gå upp och ner tillsammans. Om inte uppgifterna ser ut så, då vet vi att dessa är felaktiga. Eftersom det är termodynamik som gäller om de inte går upp eller ner tillsammans.

Hur som helst, lögnerna, ett hav av lögner som har varit helt otroliga. Vi har försökt vara behjälpliga. Generellt sett är det en minimal kamp, men mikrokosmos är något mycket bredare och du vet att det pågår i vårt land. Vi befinner oss på en demokratisk spelplan som försöker rädda den konstitutionella republiken och dessa människor är bara brickor i det hela.

De håller inte på USA. Våra grundare kände till att demokratin misslyckats. Alla demokratier i historien har misslyckats, alla som ett resultat av att de delegerats till ett gruppstyre som inte gav oss någonting. De gav oss en konstitutionell republik, men nu har många människor lärt oss – eller lärt vårt folk – att om 51 % av oss röstar bort våra grannars egendom, då är det OK. Men det är fel. Det är oförenligt med vår republik.

Ingen vet om vi kommer att lyckas den här gången. Vi har inga verktyg. Vi kan kommunicera med varandra och vi har internet där sanning och lögn tävlar med varandra. Men man kan göra som Mark Twain sade, men ska aldrig kämpa emot någon som köper sitt bläck från ett fat och det är så det brukar vara. Om du köper bläck på fat, kan man berätta lögnerna undangömda i sanningen, vilket inte längre kan göras.

Vi lever i en annan värld, en högteknologisk värld och kanske kommer vi att vara undantaget. Kanske kan vi rädda vår konstitutionella republik, men det är en kamp som hela USA befinner sig i och det är bara en aspekt av det. Om de kan ta något sådant som en rigorös vetenskap, något så vackert som Isaak Newton skapade och förhindra det vid den punkt där det kan drabba oss. De kan förorsaka miljontals människors död, genom att dra tillbaka sin energiförsörjning, än om vi misslyckades.

De har redan stoppat vår kärnkraft. Nu vill de även stoppa vår kolväteenergi. Det är helt otroligt! Och vi är alla med i den här kampen. Jag tror inte att vi har gjort, vi har arbetat hårt inom vår egen forskning. Vi har har aldrig upptäckt … eller klimatforskning, men vi avvecklar de två grupperna som Roy Spencer hade att göra med. Den här gruppen blir större och större och allt mer orolig. De utbildar sig mer och mer inom sitt specialistområde och jag hoppas att de hjälper.

Det är här vi står idag och det är en kamp vi måste vinna. Ju mer vi kommer in i det, ju mer de ljuger om det, kan du dra nytta av det du vill ha, och du vet vad dessa människor går för. Det är allt jag har att säga om det.

Petitionen visade på att där inte fanns någon enighet och händelser senare visade på att där inte fanns någon överenskommelse. Forskningsrapporten lyckades vi skriva efter år av många månaders studier och är mestadels korrekt, men det finns många nya fakta som kan tilläggas. På det här specialistområdet, med studier före och långt efter att båda han och jag och alla i det här rummet är borta, kommer de förmodligen fortfarande att kunna påstå att de inte har lärt sig mer 1 % om ämnet.

Men detta är möjligt inom vetenskapen, att förneka en falsk hypotes och de har förnekat alla dessa falska hypoteser som driver hypotesen om att det är människan som förorsakar den globala uppvärmningen. När det gäller politik, är den ett privilegium. Jag hoppas att vi har kunnat hjälpa. Jag är säker på att jag inte har gillat varje tanke han måste ha haft när han såg vad som förorsakade detta. Men jag hoppas att vi har varit till nytta och framförallt har vi hjälpt vårt land, eftersom vi har hemska problem.

Världen är beroende av oss på grund av vårt försvinnande exempel. Vi kan hamna in i en mörk tidsålder, som sträcker sig tusen år framåt. Så det här är en kamp som vi alla måste ta, oberoende av om vi tycker om den eller inte.

gw-petition

 

Källa:

https://bakomkulissernabiz.wordpress.com/2019/05/13/31-487-forskare-nej-det-finns-inget-klimathot/

Jag blev stämd av ”rättshaveristen” Åberg


Den 17:e April 2019 blir jag kontaktad av en vän som berättar att det ligger en artikel på alternativmedia Fria Tider där de skriver om en man som blir stämd av Näthatsgranskaren Tomas Åberg. http://www.friatider.se/n-thatsgranskaren-kr-ver-20000-kronor-i-skadest-nd-av-kritiker.

Jag konstaterar snabbt att det är jag som stämts. Jag får alltså besked via Fria Tider först och det är först dagen efter som brevet från tingsrätten i Lund dimper ner i brevlådan. I stämningen som är en så kallad förenklad delgivning ser jag att Åberg stämmer mig för förtal för att ha delat Joakim Lamottes artikel om honom samt en video från Åsa Westerberg, dessa bifogar Åberg i sin stämning som bilaga och gör då dessa till offentliga handlingar, det kan således inte ses som förtal eller kränkning att jag nu publicerar detta material här.. Ni kan läsa hela stämningsansökan längst ner i den här artikeln.

Åberg som gjort det till en affärsverksamhet att stämma folk på pengar håller sig under basbeloppet och stämmer mig på 20.000 kr. Genom att hålla sig under basbeloppet är avgifterna för Åberg låga, bara cirka 1300 kr. så vinner han så är det vinst, för då får jag betala dessa avgifter vid sidan om de 20.000 kronorna. Förlorar han så har han inte förlorat så mycket, och genom att stämma ett stort antal personer där han med stor sannolikhet kommer att vinna flera mål så är det en lukrativ sysselsättning. Han gör det för att tjäna pengar, inte för att han är kränkt på något sätt. Jag är tveksam till att han ens har ett enda moraliskt ben i kroppen att bli kränkt i.

Åberg har som det får förstås, instämt ett stort antal personer på samma sätt som han instämt mig, och håller sig i skadeståndsanspråken på en hög nivå, men tillräcklig låg nivå att småmålslagen är tillämplig. Då många personer upplever det som obehagligt att bli stämda och, i vissa fall sett sig tvungna att anlita advokat, har ett flertal betalat fordrat belopp till Åberg.

Det kan tilläggas att Åberg har en mycket ansträngd privatekonomi och stora skulder.

Senare meddelar dock Lamotte att en anmälan som gjorts mot honom för förtal har lagts ner, och således är artikeln om Åberg inte att ses som förtal. Detta tar bort grunden som Åberg ser sig ha för sin stämning.

Bilaga 1

Klicka här för större bild

Jag inkom så klart med ett svaromål på stämningen som du också kan läsa längst ner i den här artikeln. Nu ligger så ärendet hos tingsrätten och är en offentlig handling, ärendenumret framgår av de dokument jag publicerar som länkar och källor.

I mitt svaromål poängterar jag avsikterna med mina delningar av Lamottes artikel samt Åsa Westerbergs video och gör gällande att det är Åberg själv som orsakat den miljö av förakt, hat och missaktning som uppstått kring hans person. Han skriver dessutom själv i sin stämningsansökan hur han har förståelse för att människor hyser förakt mot människor som begår brott mot djur och barn och poliser som missbrukar sin ställning.

Åberg skriver själv i sin stämning följande:

”Människor i allmänhet hyser nämligen starka känslor för djur och barn och blir av förklarliga skäl förargade när de får reda på att någon begått brott mot dessa. Även tjänstemän speciellt poliser som missbrukar sin makt väcker stark ilska och missaktning hos allmänheten.”

 

Man undrar om han verkligen förstår nånting alls.

Jag kan bara komma till slutsatsen att Åberg agerar som en rättshaverist och har funnit en lukrativ affärsverksamhet där han ger sig på främst äldre och kvinnor. Som han räknar med ska vara ”lätta” offer för hans hetsjakt. Han uppför sig inte helt olikt en Hyena som livnär sig på de svaga, och döende. Ett illaluktande djur som lever av as och sjukdom.

Verksamheten som Näthatsgranskare bekostas av det allmänna och torde sålunda göra att Åberg är att betrakta som offentlig person. Dock inte i bemärkelsen s.k. kändis. För övrigt är det i egenskap av att ha låtit sina djur svälta ihjäl, vilket medfört att han förbjudits att ha djur, han blivit uppmärksammad. Han åtalades aldrig för detta då han höll sig borta. Han var fullt upptagen med att jaga I Tanzania i två år. Fallet preskriberades och Åberg belades med djurförbud.

Hur man än ser på saken, så är hans agerande att jämställa med djurplågeri oavsett han låtit sina djur svälta ihjäl eller om han sparkat ihjäl dom. I folklig mun kallar vi det djurmisshandel och djurplågeri.

Åberg dryftar sig till att inkomma med ytterligare argument i ett andra yttrande som jag sedan skickat in ett sista yttrande från mig på. 

Du kan läsa samtliga dokument här nedan. Dessa dokument är offentliga handlingar och informationen Tomas Åberg själv förser rätten med och därmed gör offentliga får således se som självförvållat om den informationen på något sätt orsakar honom problem eller skapar mer ringaktning mot honom som person.

Nu kan jag bara vänta och se vad som händer. I mitt slutliga yttrande har jag yrkat att mot bakgrund av det nu, och tidigare anförda hemställes i första hand att talan ogillas och i andra hand att tvisten avgörs på handlingarna.

Dokumentation och källor: 

Stämningsansökan: Lunds TR FT 1888-19 Aktbil 7 
Mitt Svaromål #1: Svar I i ärende FT 1888-19
Åbergs yttrande: Lunds TR FT 1888-19 Aktbil 14
Mitt slutgiltiga yttrande: Svar II i ärende FT 1888-19

Uppdaterade dokument från Åberg i ärendet. Inkom Lunds Tingsrätt den 12/6 2019

Idag kom ett mail från Lunds Tingsrätt angående mitt ärende där Näthatsgranskaren Tomas Åberg stämmer mig på 20.000.

Ni som följt mitt ärende vet vad som hänt och hur det utvecklat sig. Jag skrev om det på min blogg och publicerade alla dokument i ärendet ..

JUST DETTA har nu Åberg fått fnatt över och i desperation skickat in vad han vill kalla ”ytterligare bevis” för mina förtal mot honom.

Idag kom så alltså ytterligare 6 dokument från Åberg där han tar upp hur jag beskriver honom i min blogg. ”Inte helt olikt en Hyena”…

Dessa så kallade bevis har ingenting med hans stämning av mig att göra utan är snarare desperata försök att greppa efter halmstrån som han tror ska styrka hans krav på ersättning för kränkning.

Det jag skriver om honom är ur litterärt anseende helt korrekt och kan aldrig falla under kränkning eller förtal då det är min litterära beskrivning hur jag upplever honom och hans agerande.

Jag publicerar här under dessa 6 nya dokument som Åberg skickat in, de är offentliga handlingar och spridningen av dom kan därför inte heller ses som kränkande eller förtal.

https://rosatraktor.files.wordpress.com/2019/06/lunds-tr-ft-1888-19-aktbil-18.pdf

https://rosatraktor.files.wordpress.com/2019/06/lunds-tr-ft-1888-19-aktbil-19.pdf

https://rosatraktor.files.wordpress.com/2019/06/lunds-tr-ft-1888-19-aktbil-20.pdf

https://rosatraktor.files.wordpress.com/2019/06/lunds-tr-ft-1888-19-aktbil-21.pdf

https://rosatraktor.files.wordpress.com/2019/06/lunds-tr-ft-1888-19-aktbil-22.pdf

https://rosatraktor.files.wordpress.com/2019/06/lunds-tr-ft-1888-19-aktbil-23.pdf

%d bloggare gillar detta: