Demokrati, globalism & diktatur – Agenda 2030 och Sverige


Detta är den första mer djupdykande artikel jag skriver sedan valet i september. Det är nu dags att utvärdera det som hänt, vad som händer och vart vi är på väg.

”Det som sker nu i Sverige ingår i en medveten strategi att bryta ner samhället för att kunna införa diktatur. De enda som erbjuder ett alternativ till denna utveckling är Sverigedemokraterna.”

Detta är naturligtvis väldigt kontroversiella ord och detta har uppmärksammats såväl i vanlig som alternativ media. Många så kallade experter och vetare har orienterat den här frågan och ingen har väl från början velat backa upp detta påstående.

Men det som har hänt sedan detta började uppmärksammas 2015–2016 är att allt fler börjar se det faktum att detta verkligen är vad som sker och jag ska gå in mer på de bevis som tycks styrka det.

Ett av de dokument som väger tungt för påståendet är ”Agenda 2030” som presenterades i FN i september 2015. Handlingsplan-agenda-2030.pdf

A2030

Många har hört talas om detta men få har egentligen uppmärksammat dess innehåll och avsikt, det ska vi gå in mer på i den här artikeln. När man får lite mer information om detta, läser agendan och sätter sig in i dess syften och avsikter så blir det mer tydligt att det är en bekräftelse på vad som sker i Sverige idag och varför det sker.

Vad handlar då detta dokument, ”Agenda 2030” om?

Agenda 2030 är en framtidsvision, en strategi och målsättning för hela FN’s verksamhet att till år 2030 etablera en ny världsordning. Det låter väldigt radikalt, men det är precis vad det handlar om. En ny världsordning för en hållbar framtid för mänskligheten. Det här innebär att år 2030 enligt den här planen så kommer i princip all individuell frihet att upphöra. Vi ska istället infoga oss i det som ska vara det bästa för oss alla. Agenda 2030 är en detaljerad plan som innebär en styrning av alla människor på jorden in i minsta detalj för att vi ska få som de säger i agendan, ”en hållbar framtid för världen”. 

a2030b

Det som låg till grund för detta var ett tidigare dokument som kallas ”Agenda 21” som handlade om det 21:a århundradet. Agenda21.pdf. Agenda 2030 är dock betydligt mer radikal.

a21

Det första dokumentet ”Agenda 21” utgick i första hand från miljön, att vi måste göra någonting radikalt för att rädda planeten från att gå under genom miljöförstöring, men ”Agenda 2030” tar sikte inte bara på miljön utan även på livets alla områden för alla människor. Nu behöver man inte vara en utbildad expert för att se vart detta leder, men alltför många är avtrubbade av politisk indoktrinering som pågått i generationer. Det här dokumentet ”Agenda 2030” som presenterades i FN i september 2015 och som beslutades skulle börja implementeras i januari 2016, beskriver tydligt de framtida planerna att omvandla världen från en värld med suveräna stater och enskilda länder till en värld under en ny världsordning under en världsregering. – Ett totalt kontrollsamhälle.

Regeringen Stefan Löfven som då satt vid makten beslutade då att Sverige ska vara ett föregångsland för att genomföra den här planen och agendan till 2030.

Enligt utrikesminister Margot Wallström och biståndsminister Isabella Lövin, ”tar Sverige tillsammans med nio andra länder ett särskilt ansvar för genomförandet av Agenda 2030 och dess mål, som tillsammans skapar bättre förutsättningar för den enskilda människans liv, och får planets överlevnad. Som en av de största bidragsgivarna är vi tydliga med våra förväntningar på effektivitet och resultat” – Publicerat i Metro 26/10-2015
-Ur Claes-Göran Bergstrands artikel ”Sveriges roll i en ny världsordning, 2015 -11-02

Sveriges roll i en ny världsordning.pdf

Sverige går i bräschen för att genomföra detta totalitära system, och när man analyserar det här kan man dra liknelser till George Orwells ”1984”. Ett totalitärt samhälle som faktiskt bleknar i jämförelse till ”Agenda 2030” som är mycket värre än det skräckscenario George Orwell beskrev och detta framställs under vackra ord och termer som får människor att tro på att detta skulle vara något bra att se fram emot. Ord som: ”Förutsättningar för den enskilda människans liv, och vår planets överlevnad.” Vilket i realiteten innebär att den enskilda människan inte har någon som helst frihet längre, och detta är vad regeringen Stefan Löfven och Sverige tagit ansvar för att genomföra mer radikalt än något annat land.

”Agenda 2030 är en agenda för förändring mot ett hållbart samhälle. Sverige ska vara ledande i genomförandet av agendan. Genomförandet innebär en successiv omställning av Sverige som modern och hållbar välfärdsstat, på hemmaplan och som del av det globala systemet. I denna handlingsplan för 2018–2020 beskriver regeringen ett antal centrala åtgärder för hållbar utveckling som förväntas att ge resultat och effekter under kommande år. Nyckeln till ett framgångsrikt genomförande av agendan är att det i samhället finns en bred delaktighet i omställningen. Med handlingsplanen avser regeringen att underlätta för olika samhällsaktörers bidrag till en fortsatt omställning samt ge fortsatt kraft till den politik som regeringen driver för hållbarhet. Handlingsplanen lyfter fram sex tematiska fokusområden och därutöver fyra nyckelfaktorer för genomförandet. Handlingsplanen fokuserar på det nationella genomförandet av Agenda 2030, men omfattar även Sveriges bidrag till det globala genomförandet av agendan. Sverige ska vara ett land i hållbar utveckling. Med denna handlingsplan redogör regeringen för en politik för omställningen mot en hållbar utveckling.”

https://www.regeringen.se/rapporter/2018/06/handlingsplan-agenda-2030/

https://www.regeringen.se/49e20a/contentassets/60a67ba0ec8a4f27b04cc4098fa6f9fa/handlingsplan-agenda-2030.pdf

Claes-Göran Bergstrand skriver vidare i sin artikel ”Sveriges roll i en ny världsordning, 2015 -11-02. Sveriges roll i en ny världsordning.pdf

Den globala makteliten arbetar nämligen utifrån mottot, ”framskapa ordning genom att främja kaos!” Ju mer kaotiskt världssamfundet ter sig, ju lättare är det att argumentera för globala lösningar och mer centralisering.

Den här planen ska alltså utföras utifrån fruktan och rädsla. Fruktan för miljökatastrofer och krig ska motivera människor att samlas under en världsregering som ska komma och rädda oss som en falsk Messias där all nationalism och nationell suveränitet upphör och ersätts med ett universellt samhälle under en regering, en valuta och en världsreligion. – Nationsgränser upphör under en central världsledning.

Detta arbetar man väldigt målmedvetet med nu i Sverige, och den paraplyorganisation som överser detta i Sverige och övervakar utförandet av ”Agenda 2030” är en organisation som heter Concord”. Concord som betyder att man har en samsyn, att man förenar de olika planerna och tillvägagångssätten för att genomföra agendan.

Vilket innebär att alla de som nu inte vill gå i ledband och underkasta sig agendan och planerna måste med alla medel motarbetas och bekämpas till varje pris.

Däri ligger bakgrunden till att Sverigedemokraterna sticker ut från alla de andra partierna. Sverigedemokraterna är nämligen det enda nationalistiska parti som erbjuder ett alternativ. Det som för ett par generationer sedan var en självklarhet, att Sverige tillhör det svenska folket har idag blivit tabu för alla partier utom Sverigedemokraterna.

Som exempel, för att påvisa hur Sverigedemokraterna inte hör hemma i denna agenda kan man ta upp att just Concord i somras under Almedalsveckan höll en paneldebatt, där man bjöd in representanter för alla riksdagspartier utom just Sverigedemokraterna. Sverigedemokraterna måste med alla medel hållas utanför debatten och diskussionerna kring agendan och planerna för dess genomförande. Just för att Sverigedemokraterna är ett nationalistiskt parti som vill värna om Sverige som nation och dess suveränitet. – Vilket alltså inte går ihop med agendan, att avskaffa nationen Sverige för att kunna föra in Sverige i den globala ordningen.

Rosa Traktorn har skrivit om just detta tidigare och påvisat hur just nationalism och individualism måste avskaffas för att kunna föra landet vidare in i en global diktatur. Bland annat i den tvådelade artikeln: Sverige, politik, feminism, media och islam – En jämförelse av motsatser.

Vi ska också här nämna att den här planen backades upp av framför allt två personer i FN när den lanserades 2015.

Dels talade då President Barak Obama sig varm om den här planen där han sa: ”Agenda 2030 är modern historias största enskilda händelse” President Barak Obama är alltså en ivrig förespråkare för den globala världsordningen. – En sann globalist.

Den andre personen vi ska uppmärksamma är Påven Franciscus som var speciellt inbjuden till FN för att presentera ”Agenda 2030”. Där han uttryckte förhoppning att denna agenda skulle lyckas genomföras och han önskade den all framgång för att främja mänsklighetens överlevnad. Påven var speciellt utsedd och inbjuden av FN, som den interreligiösa ledaren i planen för ”Agenda 2030”.

”Agenda 2030” innefattar att det bara ska finnas en världsreligion, och det är Påven som utsatts till ledare för att genomföra den planen. Kanske är det därför han är så mån om att lyfta fram Islam som en fredlig religion, Islam som redan i sin grund kräver total underkastelse, en förutsättning för att genomföra en totalitär världsregering med en totalitär världsreligion.

Här finns då ytterligare orsak till varför det finns ett sådant enormt motstånd mot Sverigedemokraterna även inom vår kristna struktur i landet. Och detta är anmärkningsvärt då Sverigedemokraterna står för den nationalism som rotat Sverige i generationer.

Nationalism och individualism är grunden för att demokrati ska fungera, så för att globalism och den nya världsordningen att fungera måste man först avskaffa nationalism, patriotism och individualism. Och vi ser allt tydligare hur just detta görs genom att man leder olika grupper att underifrån sätta press på samhället. Feminism och vänsterrörelse, kommunism och sexuella frigörelsegrupper som utför en hetsjakt på vita män för att demonisera mannen och den manliga individen. Detta gör män fega för att visa manlighet och maskulinitet vilket i sin tur leder till en ovilja att försvara landet i händelse av konflikt. Grupper som skapar vansinniga krav på menscertifierade arbetsplatser och grupper som ska undervisa våra förskolebarn om kön och sexualitet.

Man fokuserar på absurditeter som sexuella avvikelser, HBTQ, pedofili och allsköns sexuella friheter som avpersonifierar och avlägsnar känslor. Man leder in barn redan i förskoleålder att vara könlösa och opersonliga, man vänjer av barn i ett tidigt stadium bort från individualitet och självmedvetenhet. Man sexualiserar barn, vilket gör barn till en handelsvara.

Framskapa ordning genom att främja kaos!

En av orsakerna till den ökande invandringen av människor från tredje världen, Mellanöstern och Afrika är således ett sätt att skapa just detta kaos som ska främjas, och här kommer handelsavtal som ”Barcelonaavtalet” och ”Rabat-processen” in.

Som jag tidigare har skrivit i andra artiklar om just dessa avtal så ska vi ha klart för oss att dessa är handelsavtal och inte någon direkt orsak till den ökande fria invandringen, de är indirekta!

Genom dessa handelsavtal är det möjligt att skapa lagar om handel och fri rörlighet som inte varit möjliga att skapa utan att dessa handelsavtal först skapats. Dessa avtal bildar de avtal på vilka framtida lagar och avtal vilar.

Avtalen är riktade just till Mellanöstern och Afrika av flera anledningar, men först och främst för att där finns miljoner människor att flytta på. Det blir ett folkutbyte. Detta folkutbyte finns även det beskrivet i ett antal FN rapporter, ett av dessa har Rosa Traktorn skrivit om tidigare. Utbytesmigrationen – En FN rapport.

Att sedan låta bli att utvisa invandrare som våldför sig på landet och folket, och som tillåts suga ut resurserna visar väldigt entydigt på att Sveriges regering har hängett sig åt agendan och att skapa det behövliga kaos för att folket så småningom i rädsla och skräck ska gå med på de ”lösningar” som sedan presenteras, globala lösningar som sätter oss i total diktatur och där vår frihet helt tas ifrån oss.

Sverige har avvecklat försvaret, gjort polismakten tandlös och kriminella invandrare serveras kaffe och bullar mellan skjutningar, misshandel och våldtäkter. – Det är kaos på hög nivå.

Vi ser ett långt mer framskridet kaos av den här agendan i England, med massiva muslimska demonstrationer, enorma grupper som tar över stadsdelar och gator, moskéer som byggs i rasande takt, våldtäktsgrupper som nu åtalas för att alternativa media lyckats få fram dessa i allmänhetens ljus. Innan detta skedde pågick dessa våldtäkter på unga flickor i så låg ålder som 9-11 åringar i närmare tio år utan att polis eller regeringen i England gjorde någonting, men efter offentlighetens press har de tvingats till åtgärder som man annars inte hade tagit, och man har försökt fängsla och åtala den man som varit ledande i att få fram detta i offentligheten, Tommy Robinsson.

Det vi ser hända i landet, med ökad brottslighet, ökade våldtäkter, ökade antal mord och lägre eller inga straff och inga utvisningar är helt enligt planerna för att skapa det nödvändiga kaos som behövs för att skapa de förutsättningar som globalismen kräver för att kunna genomföras. Vi ser en kris som vi inte får tala om, inte protestera mot eller sätta oss emot. Gör vi det, pekas vi ut som rasister, nazister och fascister.

I själva verket är det vi som protesterar som utsätts för just det ..rasism, nazism och fascism.

Det sken regeringen ger av att vilja begränsa invandringen är en chimär, en lögn och genom att bolla med siffror och statistik och begränsa den information vi får genom en kontrollerad media ges skenet att man arbetar med att begränsa invandringen som i realiteten bara ökar.

Nästa steg i avvecklingen av Sverige som nation.

Nästa steg i agendan, det som slutgiltigt kommer att avveckla Sverige som nation är det avtal som planeras att skivas på i december i år 2018. ”Global compact for safe, orderly and regular migration.” Många av mina läsare har redan läst om detta i artikeln: Sverige begår Självmord – Den 10 december skriver medlemsländerna under FN:s migrationsramverk.

Ramverket har som huvudmål att luckra upp nationella barriärer mot migration och införa nya vägar in. Migranterna ska särbehandlas på ett positivt sätt: Få hjälp med lån, sänkta avgifter för överföring av pengar till hemlandet, särskild tränad vårdpersonal och höjda straff för brott mot migranter. Samtidigt beläggs medier med munkavle. – Ingen negativ rapportering om invandringen kommer att tillåtas.

När detta skrivs på kommer invandringen att galoppera i en närmast skenande fart, det kommer att likna en skenande jord boskap som väller in och förstör allt i sin framfart.

Det nya avtalet ”Global compact for safe, orderly and regular migration.” som alltså ingår i ”Agenda 2030” skiljer inte på flyktingar och ekonomiska migranter, EU-migranter eller så kallade bankomat-migranter. Alla är välkomna att passera våra gränser och det innebär i realitet att våra gränser upphör. Landet dör som suverän nation och uppslukas av den globala agendan. Det kommer beröva svenska folket all frihet och trygghet.

Yttrandefriheten blir ett minne blott och motståndare som jag, kommer med stor säkerhet att fängslas om jag fortsätter informera, protestera och upplysa. Mina rättigheter att samla och sprida information enligt FN’s 19:e artikel om mänskliga rättigheter kommer att tas bort.

”Envar har rätt till åsiktsfrihet och yttrandefrihet. Denna rätt innefattar frihet för envar att utan ingripanden hysa åsikter och frihet att söka, mottaga och sprida upplysningar och tankar genom varje slags uttrycksmedel och utan hänsyn till gränser” – FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna, artikel 19. 

Denna rättighet kommer då att tas ifrån oss och begravas tillsammans med alla andra rättigheter och friheter. Begravas tillsammans med nationalismen, patriotismen och individualismen. De nya reglerna som Sverige skriver på i detta avtal tar bort alla rättigheter samtidigt som de aktivt förhindrar att man reglerar invandringen.

Det ultimata kaoset

Det är en medveten strategi som pågår, som ska skapa kaos och rädsla. Det kaos som ska motivera argument för en global styrning, en diktatur. Det är fruktan för miljöförstöring och krig som driver på utvecklingen av en global diktatur.

Demokrati går inte att förena med ett universellt samhälle och en världsdiktatur.  Det behöver man inte vara raketforskare för att förstå och häri ligger orsakerna till att inga partier vill samarbeta med Sverigedemokraterna. Det är nationalismen och nationernas suveränitet som ligger till grund för demokratin, och det som sker nu är att Sveriges demokratiska system håller på att upplösas. Nationalism och demokrati hör ihop medan globalism och centralstyre är diktatur.

Jag ska ge exempel på det.

I Sverige står i grundlagen att all makt utgår från folket, men det håller på att urholkas och avvecklas i rasande fart. Efter valet den 9:e september har det uppstått en kaotisk situation i riksdagen med stora svårigheter att bilda en regering som får en majoritet i riksdagen med utgångspunkt av valresultatet. Men man försöker skapa en alliansregering, och det förutsätter att den får stöd av Sverigedemokraterna i riksdagen.

När Ulf Kristersson får uppdraget att försöka bilda en sådan regering säger han kategoriskt nej till att samarbeta med Sverigedemokraterna.

Det samma säger kristdemokraternas ledare Ebba Bush Thor även om hon är lite mer öppen för ett samarbete med Sverigedemokraterna, att man ändå inte tänker samarbeta med Sverigedemokraterna, i alla fall inte på minst 20 år. – Det är 12 år kvar till 2030.. du kan utföra mattematiken på det resonemanget.

Men vi ska ha i tanken att över 80 procent av KD’s väljare, och över 70 procent av moderaternas väljare vill se ett samarbete med Sverigedemokraterna för att kunna skapa en alliansregering och därmed avsluta Stefan Löfven, Annie Lööf, miljöpartiet och vänsterns makt över landet.

Men detta struntar både Ulf Kristersson och Ebba Bush Thor blankt i. De struntar i folkets vilja fullständigt. – Makten utgår inte längre från folket, folkets röst är en illusion. Makten utgår från den globala agendan att skapa en central diktatur. En agenda som våra partiledare helt överlåtit sig till att följa.

Och den mest makthungriga och farligaste partiledare vi har i landet i dagsläget är Annie Lööf, medlem av den Trilaterala kommissionen och Bilderberg-gruppens skötebarn. Annie Lööf och Trilaterala Kommissionen.

När nu inte Ulf Kristersson och Ebba Bush Thor kan komma överens om att samarbeta med Sverigedemokraterna, överlämnar de således makten till det gamla socialistiska system vi haft de senaste fyra åren, bara för att skapa mer av det gamla. Och i en sådan regering kommer med stor säkerhet globalisten Annie Lööf att ta rodret som landets första kvinnliga och yngsta statsminister vi har haft.

Annie Lööf kommer inte att backa i agendan utan med kraft av en kryssningsmissil köra resten av Sverige in i det totala mörkret av global diktatur. Det blir det ultimata kaos som en gång för alla och med utan återvändo avlivar Sverige som suverän nation. Svenskar blir nedvärderade till andra klassens invånare medan de ”nya” svenskarna utan patriotism eller känsla för landet Sverige som suverän nation kommer att ta över och byta ut den svenska motståndskraftiga befolkningen.

 

// Tack för att du läst denna artikel, jag hoppas du har fått en mer vid syn på vad som har hänt, vad som händer och vad som kommer att hända.

10 kommentarer

 • Jag slutade läsa när du skrev att SD ska rädda landet. De är zionister och en del av den kontrollerade oppositionen samt är köpta av den Globala Eliten som ligger bakom detta och jobbar för dem PUNKT.

  Gilla

  • Om du tittar på datumet för artikeln så skrev jag detta i Oktober förra året. Mycket av Sveriges hopp låg på SD vid den tidpunkten. Mycket har hänt sedan dess som ger stöd åt din i ställning och det motsäger jag inte alls. Det är lite tråkigt att du slutar läsa där utan åtanke på tidpunkten för artikeln, och vad som hänt sedan dess.

   Gilla

 • almunecarbossegmailcom

  Heléne Fritzon skrev på Global Compact utan vare sig befogenheter eller stöd från folket!

  Gilla

 • Pingback: Den nya världsordningen – 1984 är snart här! – Sverige anno 2018

 • Pingback: Demokrati, globalism & diktatur Agenda 2030 och Sverige – The winds are changing

 • sociallycriticalbydefault

  Det här var en bra och viktig artikel. Jag delade den!

  Gilla

 • Sverige är en stat. Svenskarna är nationen. För övrigt så förnekar SD att vi svenskar ens finns, det kallar de för rasism och det är ett uteslutningsärende.

  Gilla

  • Var har du läst att SD förnekar att Svenskar finns .. I Aftonbladet eller ….*suck*

   Gilla

   • JÅ har inte kunnat svara att svenskar finns när han fått en direkt fråga, finns på youtube. Och vad betyder SDs nolltolerans mot rasism om inte just att det är förbjudet att ha lojalitet till den svenska etniciteten i SD? SD har definierat svenskhet som ett beteende, inte som en etnicitet. Varför skulle de omdefiniera svenskheten om de inte förnekade den? Eller så kan du fråga SDare direkt. De kommer alla vägra att erkänna att svenskhet är en etnicitet.

    Gilla

 • Göran Åkesson

  Tack Thomaz för denna initierade artikel. Den borde i komprimerad form sättas upp som varningstext i riksdagen!

  Gillad av 1 person