Centerns Korståg ett Politiskt Självmord


Under de gångna veckorna har vi sett typiska exempel på att valkampanjen inte är slut för vissa av landets politiska partier. Ett typexempel har varit högst uppmärksammat på det kommunala planet i lokalpolitiska syften för bland annat Centerpartiet i Nybro. Det jag kommer beröra i denna krönika är hämtat direkt ifrån det kommunpolitiska spelet i Nybro kommun med allehanda utspel från det Centerpartistiska kommunalrådet Christina Davidsson.

bemotandecvssd

Foto: Nybro Kommun samt Ann-Helen Thörning, Nybro Tidning

av Micke Jstam | 30 september, 2018

Vi har kunnat läsa i Barometern, utgiven av medieföretaget Gota Media som även köpt upp lokaltidningen Östran och samkör många av sina nyheter, att SD har haft stora mängder avhopp. Det framförs även direkt falska uttalanden ifrån tidigare företrädare för SD i kommunfullmäktige om att man inte fått vara delaktig i omröstningar om lokalföreningens ordförandepost eller ens säger sig ha kännedom om vem personen är. Dessa uttalanden är direkt felaktiga och gränsar i det närmaste på förtal från nu frånträdda personer.

Vid mitt eget deltagande vid kommunfullmäktigemötet den 17 september 2018 erhöll vi bekräftelse på att denne delegat även avsagt sig nämnduppdrag på egen begäran utan någon inrådan av SD-föreningen beaktad. Det vill säga att personen i SDs ögon har svikit väljarnas förtroende och därmed knappast kan vara att anse som en person lämplig en högre position än nr. 18 i årets kommunvalslista och än mindre en styrelseposition då hon inte visar ett större personligt ansvar än detta.

Jag diskuterade sakerna som publicerats i Barometern med mina kollegor på Projekt Sanning vilket föranledde notisen om att jag gjort en anmälan till Pressen Ombudsman för de rena falsarier och förtalsmässiga uttalanden som förekommit i Barometern och genom Gota Medias reporter i dessa fall.

Jag valde även att dela den inlagan med Nybro-borna som bör ha en bättre insikt i vad jag ser som ett rent falskspel från högt uppsatta kommunföreträdare genom olika sociala portaler och grupper på Facebook. Det är min skyldighet, om inte annat minsta förpliktelse till de väljare som valde att kryssa mitt namn i årets kommunfullmäktigeval, att sanningsenligt diskutera sakfrågorna som nu används emot mitt egen part, Sverigedemokraterna.

Till detta personliga ansvar hör även att inte fara med osanningar om vad som sägs eller meddelas mig som enskild politiker eller det jag kan bekräfta som sanningsenligt och offentlig uppgift i och med dess publicering av det samma.

Tyvärr förefaller inte Christina Davidsson ( C ) med flera att dela min uppfattning om vikten av eller värdet av sanningen i utsagor. Då med betoning på egna eller massmedias påståenden. På Davidssons egen Facebook-profil har vi i veckan kunnat se olika gillade inlägg om SD och de omtalade ”avhoppen”.

Spridning av Förtal

Det faktum att det rör avhopp av vissa som inte ens har varit medlemmar i SD men på ett missledande sätt skrivit in sig på SDs partilista genom personröstning har fallit ur debatten. Vi har under den gångna mandatperioden tvingats klä skott för uttalanden som gjorts av en person som övertagit ”vår stol” men att personen vare sig företräder SD, dess väljare eller inte ens är betalande medlem i partiet är något man undanhållit från allmänhetens granskande ögon. Detta är ett problem med så kallade politiska vildar.

SD hade under valet 2014 ingen personlista på kommunvalsedlarna och därför möjliggjordes tyvärr detta tilltag som sedan dess fortsätter skada vår lokala partiförening i och med Davidssons uttalanden och andras propagerande av direkt förtalsmässiga uttalanden.

Vad avser de avhopp som skedde under 2014 har vi även kunnat fastställa den tillfrågade personen som intervjuats i pressen inte alls var en avhoppare. Det handlar om förstaplatsens kandidat till kommunfullmäktige som sedermera avflyttat från kommunen och därför inte längre får företräda partiet i kommunfullmäktige. Helt enligt gällande Kommunallag (2017:725) och dess föregående text.

Att därmed använda detta faktum som retorik för att omtala Sverigedemokraterna i allehanda former som ett ”part som kommer försvinna” såsom Davidsson gjort i privata tillställningar under den föregående veckan är helt förkastligt och definitivt inte med sanningen överensstämmande. I synnerhet inte då hon själv är medveten om att vi i år hade hela tjugotre (23) namn på valbara listor i årets val.

Det är samtidigt oerhört makabert av Davidsson att gå på i detta manér som nu sker. Då jag själv nu är invald på en plats så att jag erhåller en suppleantposition i kommunfullmäktige måste jag ifrågasätta elementära matematiska kunskaper hos vårt kommunalråd. Vad tror hon kommer hända om fler på positioner ovanför mig kommer hoppa av till följd av denna stigmatisering hon själv och Centerpartiet bedriver emot Sverigedemokraterna?

Att dessutom utpeka en individ som själv avstår från kandidatposten som ”publicist” av ett rent citat ifrån en utländsk tidning kan mycket väl ifrågasättas. Är det då Davidsson som själv anser sig ha publicerat Barometerns vidareutveckling av rent förtalsmässiga uttalanden eller finns det en skillnad på det hon själv återger i sociala nätverk?

Att så kallade nidbilder är förkastliga är helt klart ett ställningstagande SD efterlever utan tvekan. Att sedan göra kopplingen till ”det senaste avhoppet” som jämförbart på något sätt är rent förkastligt då det handlar om en sjukskrivning. Då tassar Davidsson så sakteliga över gränsen in på privatlivets sfär. Det rör sig om två skilda individer utan någon form av beröring i sakfrågan.

Medför inte detta ett faktum att ju fler som hoppar av, ju större chans är det att jag erhåller en permanent position i fullmäktige och eventuellt kommunstyrelsen om hon inte tar sitt sunda förnuft till fånga och börjar fokusera på sin egen sakpolitiska problembild?

Vallagen och Otillbörlig Valpåverkan

Eftersom Davidsson nu själv förefaller driva på med sin egen obetydlighet i frågan om spridande av falska utsagor som endast kan sägas beröra privatpersoner utan partitillhörighet kan mycket annat ifrågasättas om hennes agerande som kommunalråd. Vad hon sagt kan även ifrågasättas då det kan strida mot Vallagen i fråga om otillbörlig valpåverkan (Vallagen 2005:837 15 kap 13 § punkten 2).

I min roll som skribent för Projekt Sanning har jag kontaktats av olika privatpersoner utan politisk medverkan i Nybro Kommun. Detta gör min ställning som skribent lite tudelad men jag gör allt som står mig till buds att inte överdrivet agera på ett sätt som medger särskilda ställningstaganden för eller emot olika partier i det genomförda valet eller framtida inlägg.

På detta sätt åligger det mig att vara mycket vaksam på sanningshalten och uttalanden som görs även ifrån mina partikollegor vilket jag även lika kritiskt som andra granskar ingående då jag får kännedom om någon oegentlighet.

Exempel på sakfrågor som framförts till mig har t.ex. varit ett påstående att Davidsson ska ha sammankallat förvaltningars chefer och framfört uttalanden om den direkta olämpligheten i att någon av de församlade röstar på ett visst parti. Detta har framförts vid efterfrågningar röra sig om just det som sprids ovan liknande att ”SD har så många avhopp att partiet snart kommer försvinna”.

Detta ska alltså Davidsson ha baserat på statistiken från avhoppen gjorda under föregående mandatperiod då SD saknade aktiva kandidater men appliceras på en valbar lista om 23 kandidater namngivna. Det framstår allt mer som osanna uttalanden och politiskt önsketänkande om ett av detta valets mest tillväxande partier.

Vad som kan förefalla mer besvärande för Centern och Davidsson själv är det faktum att nära 25% av väljarna i Nybro kommun röstade på SD i riksdagsvalet men valde andra partier i den lokala kommunpolitiken baserat på denna falska ryktesspridning att ”SD inte lagt några förslag”.

Det står därmed även fast att vissa av C:s egna väljare faktiskt röstat på C i kommunen men även på SD i riksdagsvalet. Är då era egna väljare dessa omtalade ”rasister”?

Det är inte omöjligt att glappet mellan de som suttit på våra stolar i kommunfullmäktige och de som faktiskt företräder partiet och vår politik har lett till en allmän uppfattning att SD inte lagt några förslag. Även detta har påtalats ifrån Sverigedemokraterna i Nybro i svaromål till artiklar publicerade i Barometern men det finns besvärande omständigheter i detta.

Davidsson har alltjämt fortsatt efter valrörelsen att sprida dessa felaktiga uppfattningar genom uttalande i olika privata tillställningar, i dagspressen och massmediasammanhang för en alltjämt oinformerad allmänhet.

Samtidigt har Barometern och andra lokalmedia aktivt valt att inte publicera eller till och med refuserat något uttalande, debattinlägg eller insändare från vare sig Sverigedemokraterna eller de som är aktiva inom partiet. Detta i sin tur har drabbat mig i formen av ordförande i en annan lokal hyresgästförening till exempel varför det omöjliggör mitt samhällsengagemang mer än lovligt.

Davidssons Bemötande

Christina Davidsson har efterfrågat i sociala medier på sidan Nybro under länken https://www.facebook.com/groups/nybrostad/ vad hon ska ha gjort för felaktiga uttalanden.

Jag har besvarat med en del av det som sägs i denna artikel och med hänvisning till det faktum att Barometern, Gota Media och dess reporter anmälts hos Pressens Ombudsman. Ett vidare uttalande ifrån Davidssons sida låter i denna sak vänta på sig.

Rasismen som Epos för att Dölja Ekonomin

Kännetecknande för ett epos är att mysticismen ska utgöra en del av inslaget tillsammans med realism. Det förefaller som att de som slänger sig med uttrycken att motståndaren är rasist allt mindre kan jämföras med saklig realism utan man hänger sig åt en allt mer uttalad mysticism i sin retorik ifrån Davidssons försvarare och följeslagare.

Det handlar i korthet om en systematisk stigmatisering för att frånsäga sig kopplingarna till ett lokalt mycket aktivt kommunpolitiskt parti som erhållit ökat förtroende från väljarna i den egna kommunen.

Jag betvivlar starkt att det påtalade problemet ifrån Davidssons sida om att SD kommer falla ifrån nämnder och deltagande är vad som egentligen utgör ett problem för de övriga partierna i kommunen.

Som jag själv påtalat i form av allmänhet på kommunfullmäktigemötet den 17:de september är det faktum att kommunen kommer behöva spara 50 miljoner kronor. Delrapporten författades för kommunstyrelsen som §285.17 och har nu öppet redovisats genom min frågeställning till Davidsson och KS så ingen kan bortse längre ifrån att det går oerhört dåligt för Nybro kommun till skillnad från vad både Centern och Socialdemokraterna velat göra gällande under valkampanjerna i år.

Dessutom kan vi inte bortse ifrån att man gått ut i Arabiska texter från Centerpartiet för att värva medlemmar och bedriva politikerutbildning på främmande språk eller att Socialdemokraterna gått ut med rena falsarier om Sverigedemokraterna i samverkan med Hyresgästföreningen om påståenden att SD vill chockhöja hyrorna. Hur rimmar detta med mitt eget engagemang emot chockhöjningar i vissa av Nybros bostadsområden som förekommer idag?

Vi kan även ställa oss den frågan då vi under samma ovanstående kommunfullmäktigemöte kunde konstatera att Nybro kommuns eget bostadsbolag redovisar helt öppet en skuldsättningsgrad om 100%. Redan under det föregående Socialdemokratiska styret förvägrades vidare lån ifrån Swedbank med motiveringen att skuldsättningen var ohållbar. I år skriver även Kommuninvest rapporter som är likalydande om ohållbarheten med den ökade skuldsättningen av landets kommuner.

Trots denna kunskap gick Davidsson själv till val på att man vill låna mellan 200 och 300 miljoner kronor för att klara åtaganden rörande skol- och äldreboende-byggnationer inför nästa mandatperiod.

Om detta och inget annat handlar smutskastningen i Nybro kommun av Sverigedemokraterna.

Ja, Christina Davidsson, det är ”hemskt” om SD får mer makt i kommunen, för er del.
För då, kanske, kommer sanningen och verkligheten bakom den konkursmässiga ställning vi idag har i ett land där nära 33% av kommunerna står inför samma chockbesked.

Detta har inte med rasism att göra. Det har med den uppenbara oförmågan hos våra politiker att planera för framtiden på ett ekonomiskt långsiktigt sätt. Detta är inte invandrarnas eller Sverigedemokraternas fel. Det kanske är därför SD ser ett ökat väljarantal hos invandrarna.

Att debatten nu hamnar i media är inte mer än ett resultat på den genomdrivna oviljan att diskutera sakfrågorna i sedvanliga politiska forum för att nå samförstånd och förståelse för de verkliga problemen. Jag hoppas detta “dagis för vuxna” snart läggs ned och verkliga problemlösningar kan diskuteras.
Mikael Jörgenstam