Omvänd Rasism


Omvänd rasism är ett begrepp som används för att beskriva uppfattningen bland vissa vita människor att dessa oftare är offer för rasism än exempelvis mörkhyade, och är övertygade om att rasismen mot vita är ett större problem än rasism mot mörkhyade. Termen används ofta av dem som är kritiska till positiv särbehandling. Omvänd rasism som begrepp är oanvändbart ur ett vetenskapligt perspektiv.

Innebörd

Omvänd rasism förutsätter att rasism som begrepp är väldigt likt definitionerna av fördomar och diskriminering, det vill säga tankar (fördomar) och handlingar (diskriminering) riktade mot en särskild grupp i samhället. Emedan omvänd rasism i sig själv antyder att det finns en dominant grupp i samhället, påstår användare av ordet, framför allt använt inom nationalistiska rörelser, att rasism går i båda riktningar oavsett vilken av grupperna man tillhör.

I den amerikanska valrörelsen 1996 var ”omvänd rasism” ett centralt tema för Republikanerna i deras agitation mot positiv särbehandling.

Kritiken mot begreppet

Kritiken mot omvänd rasism är framför allt att begreppet inte är legitimt ur ett sociologiskt perspektiv. I Portraits of White Racism definierar sociologen David Wellman rasism som ”Kulturellt sanktionerade uppfattningar som, oavsett avsikterna de utgår från, försvarar de fördelar vita personer har på grund rasminoriteternas subordinerade position.”

Med den definitionen i åtanke blir det uppenbart varför även nationalistiska grupper till viss del motsätter sig begreppet – anledningen är att omvänd rasism i sig själv accepterar att det faktiskt finns en privilegierad grupp i samhället, och accepterar man detta blir det meningslöst att prata om omvänd rasism. Användningen kan tolkas som ett försök från den privilegierade gruppen att hindra rasminoriteter i deras kamp för jämlikhet. I både USA och Sydafrika har begreppet använts för att hindra inkvoteringen av svarta i regeringen.

I boken Uprooting Racism: How white people can work for racial justice (2002) skriver Paul Kivel att många påståenden om omvänd diskriminering saknar grund, och att påståenden om ”omvänd rasism” vanligtvis är ”en vit strategi att förneka vit rasism och slå tillbaka mot försök att främja raslig rättvisa”. ”Omvänd rasism” anges också ha som syfte/funktion att förneka existensen av vita människors privilegier och makt i samhället.

Enligt svensk ordbok utgiven av Svenska Akademien används uttrycket ”omvänd rasism” oegentligt, i de ”sällsynta fallen av icke-vitas nedvärdering av vita är det självfallet också fråga om rasism, inte omvänd rasism.” Enligt den ordboken bör uttrycket ”omvänd rasism” istället användas för att uttrycka uppvärdering av andra folkgrupper.

 Omvänd rasism är en myt

Enligt Calgary Anti-Racism Education (CARED) vid University of Calgary kan rasfördomar riktas mot vita människor (exempelvis att vita människor inte kan dansa) men förklarar att detta inte kan anses vara rasism på grund av det systemiska maktförhållandet i samhället, det vill säga att det inte finns någon makt/auktoritet bakom påståendet på grund av varifrån i hierarkin påståendet kommer (exempelvis svart som uttrycker fördomen mot vit i ett samhälle dominerat av vita och dessas institutioner). På grund av att denna makt saknas menar CARED att stereotyper om vita människor (rasfördomar i detta fall) saknar förmågan att i vid bemärkelse påverka föreställningar om gruppen, eller påverka maktställningen, privilegier och tillgång till resurser för vita människor.

Omvänd rasism är därför enligt CARED en myt, som förklarar att användandet av begreppet försöker osynliggöra den avgörande frågan om vem som innehar makten och privilegier av de grupper som berörs (exempelvis vita och svarta). Omvänd rasism anges också förutsätta att rasism sker på lika villkor och menar att påståendet att vita kan drabbas av rasism är en defensiv reaktion.

bar

Självklart uppkommer nu en del motstånd tillsammans med medhåll om hela det ovanstående innehållet. Vänsterriktade krafter och en hel del invandrare kommer naturligtvis att hålla med om alltihop och vidhålla att rasism inte kan appliceras mot vita människor. Som t.ex. Skribenten och debattören Ibrahim Alkhaffaji som 2015 skrev i Metro:

”Rasism är inte något som utövas individuellt. Det är inte en persons kommentar eller beteende som är problemet. Rasism är strukturellt. Det är grundproblemet. Det innebär att rasism är en sammansättning av idéer, handlingar, och attityder. Flera personers åsikter, attityder och handlingar skapar mönster som inte är gynnsamma för dem som drabbas av dessa handlingar och åsikter.”

 https://www.metro.se/artikel/det-finns-ingen-rasism-mot-vita-xr

 Enligt hans retorik är det tydligen inget problem med den enskildes aktion av rasism då det är strukturellt och handlar om flera personers åsikter, attityder och handlingar. Men om det vore riktigt så ska väl all rasism ses i samma ljus. Han vill ju inte se det så om en vit person säger eller agerar rasistiskt mot honom. Skriver jag något rasistiskt om honom nu så får jag ju ta konsekvensen av det kan inte hävda att det även är ditt fel.

Och var tog det sunda förnuftet och den självklara medmänskligheten vägen? Det borde väl ändå var och en kunna förstå med vanlig medmänsklig logik att det spelar ingen roll vem som uttalar rasism, så länge det är uttalad rasism oavsett mot vem så är det rasism. Intolerans gentemot någon av annan ras, hudfärg eller religion än den egna.

Att man däremot uttrycker kritik eller negativa fakta om en religion, det må vara kristendom så väl som islam eller någon annan religion så är det ju just kritik eller fakta man uttrycker mot sagd religion, och dess trosuppfattning och övertygelser. Därmed har man inte kritiserat eller agerat rasism mot alla dess följare. (Liknelse: Tycker jag att Fiat är en dålig bil, så fördömer jag därmed per automatik inte alla Fiatägare och förare.)

Att t.ex. stå på ett torg och skrika åt alla SD sympatisörer att de är nazister eller rasister för att de vill ha ett bättre samhälle, bättre löner, bättre sjukvård, bättre politiker o.s.v. och för att de enda som erbjuder det är ett parti som må hända en gång haft mindre önskvärde medlemmar i sin vagga är otvivelaktigt dumt och barnsligt och har inte ens med saken att göra.

Självklart kan även vita utsättas för rasism, vad vetenskapliga utredningar än säger så borde ditt hjärta och förstånd leda dig rätt.

En kommentar