Rösten och viljan hos de 99% – OM Principerna


Rösten och viljan hos de 99%.

En nation för hela mänskligheten, som lever i fred, rättvisa och rättfärdighet, respekt för olikheter, förenade i syfte och behandla naturen som en helig trädgård.

Nationella regeringar och internationella organisationer har gått vilse och behandlar människor som råvaror som skall användas och missbrukas, som engångsväljare att bli lurade och att ljuga för, och som potentiella fiender att spionera på, bli censurerade, kontrollerade och straffas. Det samhälle som den nya världsordningen har skapat är militaristisk, instabilt, bestraffande och förtryckande och tjänar bara elitens intressen som utarmar massorna för att främja en global regering som är odemokratisk och orättvis. Det system som den globala eliten har skapat kollapsar eftersom det är både moraliskt och skattemässigt bankrutt, en stat som har kommit fram på grund av sitt monopol, odemokratiska och rovgiriga natur. Vi, folket, måste ta kontroll över våra öden och detta kan bara ske om vi gör de ekonomiska och politiska beslut som vi skall leva med. Vår elit har misslyckats och har förlorat vårt förtroende och därmed rätten att regera. Det är nu vår tur och vi kan bara segra om vi organiserar oss över gränserna som en internationell politisk kraft förenade i syfte, saknar fördomar och är fria från falska lojaliteter.

Av
KEVIN MUGUR GALALAE
3 januari 2012
Översättning av:
Thomaz Wiberg 2018

Grundläggande principer

 

EKONOMI

En ekonomi av inkludering inte exkludering.

 

PRINCIP 1
PROPORTIONELL INKOMST OCH LIKA BESKATTNING

 

Inkomstklyftan kommer att tas upp genom allmänna regler och fast lagstiftning som binder den högste löntagaren till den lägsta i varje bransch och mellan alla branscher, vare sig den är privat eller offentlig, med ett förhållande på 1 till 10 och genom proportionella löneökningar och vinstandels program över hela linjen och lika beskattning begränsas till 25% av intäkterna. Inga fler verkställande direktörer eller bankirer som tjäna 600 gånger en anställd’s lön. Orimliga vinster på toppen kommer att ersättas med välstånd för alla genom att lagstifta om att de högsta löntagarna inte kan ta in mer än 10 gånger så mycket som de lägsta löntagarna tar in.

 

PRINCIP 2
STRATEGISK UTVECKLING GENOM MÄNSKLIGT BEHOV

Investering och strategiska utvecklingsbeslut kommer att fattas utifrån mänskliga behov och stödjas av vetenskap och framsynthet och kommer inte längre att göras av bankirer och aktiemarknaden och deras särskilda intressegrupper. Behov inte girighet kommer hädanefter att informera den ekonomiska politiken. Självbetjänande regler som har lett till korruption av systemet och en fördärvad maskopi mellan stora företag och politik kommer att ersättas med rationella och rättvisa regler som gynnar samhället i stort.

 

PRINCIP 3
INDUSTRIELLT SAMMARBETE INTE ROVGIRIG KONKURENS

Hållbar utveckling och samarbete och kooperativ industri-och jordbruksverksamhet kommer att ersätta den destruktiva utvecklingen och rovgiriga och konkurrenskraftiga metoderna i dag. Företagsenheter som är för stora för att misslyckas kommer att brytas upp eller upplösas och industriell produktion kommer att dupliceras från region till region som skall drivas självständigt och lokalt, fri från monopol och i en anda av samarbete och utbyte och inte med målet att förstöra konkurrensen och öka marknadsandelen.
Inga mer för stora för att misslyckas och inga mer rovgiriga metoder som driver ner anställningsvillkor och löner genom att ställa arbetare i utvecklingsländerna mot arbetstagare i den utvecklade världen och göra livet outhärdligt för den arbetande människan och sysselsättningen instabil.

 

PRINCIP 4
ARBETE SOM EN RÄTTIGHET INTE ETT PRIVILEGIUM

Sysselsättning i dagens fullt penningmässiga ekonomier måste vara inskrivna som en rättighet och inte ses som ett privilegium. Alla måste och kommer att arbeta. Om den privata sektorn inte kan ge sysselsättning kommer den offentliga sektorn genom Infrastrukturutveckling, livsmedelsproduktion och bostadsbyggande i stor skala för att förhindra fattigdom och desperation och att ge människor möjlighet att ha kontroll över sina liv och genom att ge dem de verktyg som krävs för att fylla i luckorna som öppnats av den fria marknaden. Arbete är en rättighet och inte ett privilegium och universellt välbefinnande beror på samhällets förmåga att inkludera var och en i skapandet av välstånd på en fri marknad som är inte fri att missbruka och exploatera.

 

PRINCIP 5
HAND OCH HUVUD ARBETE FÖR ALLA

Uppdelningen av Arbetskraft mellan det manuella och intellektuella arbetet leder igen och igen till social uppdelning och slutligen till klasskrig. Det nya socioekonomiska systemet måste hädanefter inte bara möjliggöra utan kräva för varje enskild individ möjlighet till båda typerna av arbetskraft, manuell och intellektuell, enligt till den enskilde’s färdigheter och förmågor. Detta kommer att utrota förakt för manuell arbetskraft, monopol på yrken, orättvisa inkomstklyftor mellan manuella och intellektuella arbetskrafter, och tyranni teknokrater, byråkrater och intellektuella över den arbetande mannen. Det kommer naturligt att leda till en rättvis ekonomi och ett respektfullt samhälle. Det kommer också att säkerställa ett hälsosammare liv genom att växla stillasittande intellektuellt arbete med aktivt manuellt arbete inom arbetsveckan för varje man och kvinna. Alla måste arbeta med sina händer och med sina huvuden och samhället måste omformas för att ge möjligheter till dubbel sysselsättning.

 

POLITIK
Global demokrati inte autokrati

 

PRINCIP 6
FOLKETS REGERING, AV FOLKET OCH FÖR FOLKET

Politiken är alltför viktig för att lämnas åt politikerna. Direkt demokrati genom folkomröstningar för de viktigaste besluten och en verkligt representativ demokrati för dagligt styre är svar på dagens tillstånd av dysfunktionell och självtjänande politisk klass. Den politiska klassen kommer att ersättas av roterande företrädare för befolkningen som väljs lokalt vartannat år för att representera ett tvärsnitt av samhället för en och endast en mandatperiod i livet. Detta kommer att befria demokratier från advokaternas tyranni och kommer att garantera att regeringen består av medlemmar av alla yrken och inkomstgrupper. Det kommer också att förhindra monopol på den politiska makten av den etablerade eliten och deras manipulation av intressegrupper.

 

PRINCIP 7
VARKEN GIRIGHET ELLER ARTIFICIELL RÄTTVISA

Inget lagförslag ska gå till lag som äventyrar de högsta normerna i internationell rätt, kränker individens värdighet, eller ändrar fördelningen av förmögenhet och arbetskraft förespråkas av OM. Aldrig mer kommer mänskligheten tillåta kapitalistisk girighet och klass-intresse att splittra oss genom att ge upphov till omoraliskt och destruktiva orättvisor. Vi kommer heller aldrig mer att tillåta kommunismens artificiella fördelning av välstånd genom missriktade metoder för omfördelning för att förstöra privat initiativ och entreprenörskap.

 

PRINCIP 8
INGA KRIGSINSTRUMENT

 Varje nation som väljer att styras enligt principerna från OM kommer omedelbart att lösa sina stående väpnade styrkor och flytta sina resurser och arbetskraft till befintliga och nyinrättade civila institutioner som har till uppgift att bistå genomförandet av de massiva arbets-och välståndsskapande program nödvändiga för att säkerställa ett allmänt välstånd och ekonomisk stabilitet. Aldrig mer kommer militär-industriella etableringen och mentaliteten av krig slösa jordens dyrbara resurser och störa freden på jorden genom att kämpa nation mot nation.

 

PRINCIP 9
ÖPPNA GRÄNSER

 Varje nation som väljer att styras enligt principerna från OM kommer omedelbart att öppna sina gränser för att tillåta obegränsad rörlighet och vidarebosättning av människor oavsett deras ursprung samt obegränsad handel med nationer som återgäldar fullt bruk av fri och rättvis handel. Aldrig mer kommer kapital att förslava arbetskraft genom att dra nytta av nationella eller regionala skillnader att utnyttja den arbetande människan och att boja honom i ekonomisk träldom.

  

PRINCIP 10
INETERNATIONELLA ORGANISATIONER UNDER DEMOKRATISK KONTROLL

 Förenta nationerna kommer att reformeras genom att upplösa säkerhetsrådet och genom att se till att varje medlem i generalförsamlingen röstas igenom genom allmänna val på regional nivå och att han/hon inte har någon som helst anknytning till det styrande partiet och inte kontakt med de nationella myndigheterna så länge han eller hon tjänstgör i ämbetet. Rollen för de folkvalda i FN:s generalförsamling kommer att vara en global regering begränsad till att arbeta mot en en-nationsvärld genom att samordna en plan för global enighet som strikt följer de högsta normerna i internationell rätt, men som tillåter enklaver av envisa regionala och kulturella skillnader att leva efter sina normer och värderingar så länge de är begränsade till tydligt avgränsade geografiska områden och inte ålägger sina regler för globala medborgare som passerar eller väljer eller måste bosätta sig inom sina kontrollområden.

 

SAMHÄLLET

Ett humant och rättvist samhälle där varje individ respekteras och naturen skyddas

 

PRINCIP 11
GLOBALT MEDVETANDE, GLOBALT MEDBORGARSKAP

 Nationer är föråldrade och står i vägen för att utveckla ett globalt medvetande och att arbeta tillsammans för att lösa nya och gamla problem. När kapitalismens ekonomiska cykler kommer till recession eller depression skyller politiker på utomstående, vilket leder till konflikt mellan nationer, och fördomar förflyttar förnuft inom befolkningen, lämnar de svaga, den utländska och ofria sårbara för missbruk. Öppna gränser inte fångläger, vårdande centra inte fängelser, broderskap inte fientlighet, fredsföreningar inte arméer Är vad vi alla vill men misslyckas med att hitta eftersom vi är fångade i nationalismen.
Endast genom att tänka på världen som vårt hem och varje människa på jorden som vår kusin kommer vi att lyckas finna fred, tjäna rättvisa och skapa välstånd till alla. Våra åtgärder måste återspegla vår förmåga att tänka globalt, då kommer vi att ge oss själva friheten att vara globala medborgare och fördelarna med en global ekonomi.

 

PRINCIP 12
CIVILISATION INOM NATUREN

 Den naturliga balansen har förstörts av den mänskliga civilisationen och måste återställas till varje pris, eftersom mänsklighetens framtid beror på den. Teknisk innovation, energisparande, enskilda och företag måste minska koldioxidutsläppen, och handel med utsläppsrätter kommer inte att sänka koncentrationerna av växthusgaser i atmosfären på en nivå som är nödvändig för att förhindra och omvända klimatförändring. Inte heller kommer någon av dessa åtgärder att frigöra det utrymme som nu upptas av industri-och jordbruksverksamhet till naturen, så att ekosystemen kan återhämta sig, och korridorer i livet kan skapas som är tillräckligt stora för att naturen skall kunna ta sin väg. Bara genom att minska våra siffror kommer vi att kunna återställa den naturliga balansen och se till att den mänskliga civilisationen fortsätter att utvecklas inom naturens gränser.
För att nå jämvikt mellan civilisation och natur kommer våra siffror att minska med hälften och detta kan bara genomföras om de kommande tre generationerna antar en ett barn politik. Utan viljan och visdom att minska vårt antal kommer mänskligheten att bli självdestruktiv.

   

PRINCIP 13
INDIVIDUELL VÄRDIGHET

 Individen är viktigare än institutioner. Institutioner som kräver av enskilda att de överlämnar sina egna domar och samveten för att skydda sin plats inom en byråkrati och själva byråkratin förtjänar inte att existera och måste ersättas av nya institutioner. Vårt nuvarande system sviker oss delvis eftersom det upprätthålls av byråkratier som dödar värdighet och tar bort människans förmåga att göra värdebedömningar som är subtila och Human. Den sociala, ekonomiska och politiska paket som förväntas av 99% sätter människan i centrum för civilisationen och medkänsla i framkant i samhället, vilket ger hopp och värdighet för alla.

 

PRINCIP 14
DEN GYLLENE REGELN

Visdomen av alla åldrar, för att behandla andra på det sätt vi vill bli behandlade själva, måste inskärpas i vårt psyke genom utbildning och återigen får blomstra genom en socioekonomisk organisation och av politiska och juridiska strukturer som inte tvingar den enskilde att handla i strid med den gyllene regeln. Den nuvarande kapitalistiska ekonomin och klass-strukturerade samhällen står i motsättning till den gyllene regeln och tillåter individer bara att betala läpparnas bekännelse till den.
Utan den etiska vägledningen av den gyllene regeln kommer mänskligheten inte att avancera till den högre nivån av medvetande vi behöver för att tänka på varandra som familj, att arbeta för varandra som bröder, att behandla naturen som vår mor, och att dela och att älska varandra utan förväntningar av fördelar eller baktankar.

 

 PRINCIP 15
EN MAN EN GUD

Ingen människa och ingen religion känner till Guds vilja eller natur. Den andliga domänen och det gudomliga som bebor den måste befrias från den organiserade religionens arrogans och överlämnas till den enskilde och vår inneboende andlighet så att vi alla kan söka och finna vår egen Gud. Andlighet sålunda befriad kommer att beröva dogmer och hierarkier av organiserad religion och överlämna dem till det förflutna så att de kommer att ses som traditioner vi har vuxit ifrån och respekteras som historiska nödvändigheter som hjälpte oss att hitta enighet och anständighet i hjärtat av elementärt universellt medvetande som bebor oss och som vi bebor. Organiserade religioner måste avstå från grogrunden till individuell andlighet om människor ska leva i Guds avbild.