Vad alla borde veta om islam och koranen. Del III– Vad är Sharia?


I serien: Vad alla borde veta om islam och koranen kommer här del III som handlar om Sharia.

Syftet med serien har varit att skapa kunskap på ett lätt sätt, och inte att skapa rasism. Genom att naket och tydligt förklara de olika aspekterna och innehållet i Islam och koranen låter jag läsaren själv skapa sig en uppfattning som kan baseras på sanning och kunskap.

Denna artikel är förstås ett komprimerat inlägg där jag tar upp en del viktiga saker om Sharia. Det vore helt omöjligt att ge en fullständig beskrivning och förklaring av hela systemet som Sharia omfattar.

Så vad är egentligen Sharia? Sharia eller sharīʾa (arabiska: شريعة Šarīʿah) betyder ursprungligen ”vägen till vattenkällan” eller ”lagen av Gud” och är ett begrepp inom islam som avser texter i religiösa urkunder som ligger till grund för islamisk rätt.

Muslimer påstår att det är ett heligt system av individuell praktik för muslimer, som säger hur de ska be 5 gånger om dagen och hur de ska förbereda sig inför bön, diverse lagar om äktenskap. Det är dessa argument som muslimer använder sig av för att förorda Sharia i väst.

Deras argument är att detta är bara personliga religiösa observationer, och att väst är rasistiskt och islamofobiskt som nekar muslimer sin religiösa lag.

Men som du säkert redan gissat, så är det inte.

Sharia är en idé om en gudomlig rätt, och dess tolkning ”fiqh” utgör konkreta lagar och normer. Dessa stöder sig på föreskrifter i 350 verser i Koranen (Muhammeds uppenbarelse), samt på exempel ur Muhammeds sunna, som återfinnes i haditherna. Sharia vänder sig inte bara till den enskilde troendes personliga samvete, etik och rättspatos, men utgör även grund för politisk islam (islamism), och lägger stor vikt vid en idé om andlig renhet genom kroppslig renhet. Sharia liknar på så sätt i mångt och mycket talmud, den judiska lagen (se halacha), men har även vissa likheter med tankarna bakom kristen puritanism.

Anledningen till att vi i väst är emot Sharia är för att det är ett omfattande system av lagar som inte bara inkluderar individuell syn på den religiösa observationen utan även är ett politiskt system. Det är inte bara ett politiskt system utan ett politiskt system som är totalitärt, våldsamt och förtryckande i sin innersta kärna.

Sharia innehåller regler och lagar som förespråkar dödstraff för de som utövar sin frihet och lämnar islam, dödsstraff för de som påstås häda mot islam genom att förolämpa islam eller profeten eller bara för att tala öppet om sanningen om islam.

Sharia KRÄVER att kvinnor ses som andra hands medborgare i det muslimska samhället, att de kan bli slagna och misshandlade, värdet av en kvinnas ord är bara hälften av en mans. Värdet av kvinnans arv är hälften av en mans. En kvinna kan dödas om hon inte lyder eller är ovillig, (nekar sin man sex), om hon har dragit skam över familjens namn (hedersmord) och kvinnan ska se det som en ära att få sina könsorgan lemlästade för att förringa deras sexuella lust och bli lättare att kontrollera.

Där finns regler som omfattar:

Plikter inför Gud (Ibadat), som behandlar personliga frågor som till exempel klädsel, hygien, kost, bönen och gudstjänstlivet. Transaktioner mellan människor (Muamalat), som rör samhälleliga föreskrifter om kriminalitet, politik, ägande och giftermål, samt regler för hur icke-muslimer ska behandlas i muslimska områden, vid krig och konflikter.

Införandet av sharia är ett mål för islamistiska rörelser i många samhällen, med argument som att plikter att utöva religion och de stränga straffen förväntas minska kriminalitet, korruption och regimers förtryck, och ge ett rättvist samhällssystem såsom rättvise-begreppet definieras inom Islam.

En tydlig majoritet av muslimer i muslimskt dominerade länder är positivt inställda till sharia, men inställningen till hur sharia ska tolkas varierar. Försök att införa sharia i olika länder har emellertid åtföljts av konflikter med befolkningsgrupper som utövar andra religioner såväl som med sekulära och liberala muslimer, och har förorsakat krig såsom det andra sudanesiska inbördeskriget 1983-2005.

Tillämpning av sharia är mycket olika i olika kulturer, och debatt pågår om hur sharia ska tillämpas i västerländska samhällen. I Storbritannien använder den muslimska skiljedomstolen (Muslim Arbitration Tribunal) sedan 1966 sharia för att lösa civilrättsliga tvister i familjerätt och ägandefrågor.

I länder som Iran, Pakistan och Saudiarabien är sharia officiell lag, medan den i många länder som Egypten utgör en källa för lagstiftningen. I vissa länder gäller sharia inte dem som utövar en annan tro, och i vissa länder har tolkningen påverkats av kolonialmakternas gamla rättssystem eller av regionala traditioner såsom acceptans för hedersmord.

Allt detta är aspekter av Sharia som även kräver diskriminering av icke-muslimer som inte får bygga kyrkor eller tempel och de får inte tillbe sin egen tro. (Sharia och islam tillåter således inte religionsfrihet, som de gärna själva vill åtnjuta i väst.)

En muslimsk man kan gifta sig med en icke-muslimsk kvinna, hon blir då en sorts sexslav utan status. – En personlig hora, varken mer eller mindre.

En muslimsk kvinna kan självklart inte gifta sig med en icke-muslimsk man.

Icke muslimer kan inte ha maktpositioner i samhället, de kan inte äga butiker eller företag och på sätt kan en icke-muslim aldrig ha en position som arbetsgivare till en muslim eller en position som står över en muslim. På detta sätt tunnar man ut det icke-muslimska samhället på sikt.

Detta är den gudomliga lagen, Sharia som om den införs i ett västligt land blir den lag som uttryckligen förintar alla icke-muslimer.

Sekulära muslimer och icke-muslimer har framfört kritik mot föreskrifter och tolkningar som skiljer sig mycket från moderna sekulära etiska normer om mänskliga rättigheter.
Det gäller bestraffningen av homosexualitet, otrohet, konvertering från islam och behandlingen av icke-muslimer.
Hududstraffen (kroppsstraff) uppmärksammas ofta men även qisas (”blodshämnd” som föreskrivs i Koranen).
Hudud betyder ungefär begränsning och syftar på fem olika typer av brott som man menar att det redan finns bestämda straffsatser för och som går att finna i uppenbarelsen:

  1. Äktenskapsbrott/sexuella relationer utanför äktenskapet.
  2. Stöld.
  3. Rån.
  4. Falsk anklagelse för äktenskapsbrott.
  5. Berusning

Offentliga kroppsstraff som t.ex. halshuggning, stening, stympning och spöstraff, istället för frihetsstraff genom fängelse, uppfattas som obarmhärtigt av icke-muslimer och sekulära muslimer, och har också ett varierande stöd bland den muslimska befolkningen i olika länder.

Fängelsestraff syftar liksom kroppsstraff till en avskräckningseffekt och inkapacitering från brottsutövning, men dessutom till rehabilitering av fången till laglydig yrkesutövning.

Sharias rättvisebegrepp skiljer sig avsevärt från sekulär lag, exempelvis i synen på könsroller, och i vissa länder som praktiserar sharia, exempelvis Saudiarabien, behandlas inte muslimska gästarbetare likvärdigt med landets medborgare.

Även om Islams införande på 600-talet i allmänhet avsevärt förbättrade kvinnans svaga ställning i flertalet arabiska stamkulturer, så kritiseras sharia idag för att konservera patriarkala strukturer och leda till diskriminering och förtryck av kvinnor, eftersom döttrar ärver hälften så mycket som söner och kvinnors rörelsefrihet och möjligheter att utbilda sig är begränsad i länder som praktiserar sharia. Religiösa ledare har utfärdat fatwor som uppmanat till mord på islamkritiker, varför sharia kritiseras för att leda till förtryck av oliktänkande och hindrande av åsiktsfrihet.

 

Tidigare delar av serien:

Vad alla borde veta om islam och koranen – Tre verser ur koranen alla borde känna till.

Vad alla borde veta om islam och koranen – Verser ur koranen. Del I

Vad alla borde veta om islam och koranen – Verser ur koranen. Del II

2 kommentarer