Det digitala kalifatet. En studie av Islamiska statens propaganda.


foi_logotype

FOI- Totalförsvarets forskningsinstitut gav 2017 ut en underökning med namnet: Det digitala kalifatet. En studie av Islamiska statens propaganda.

I den här rapporten presenteras forskning och analys som gjorts inom ramen för
det uppdrag som regeringen har tilldelat Totalförsvarets forskningsinstitut
(Ku2016/01373/D – Uppdrag till Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) att göra
kartläggningar och analyser av våldsbejakande extremistisk propaganda).
Projektet pågår fram till mars 2019 och detta är den andra rapporten inom ramen
för uppdraget. Syftet med rapporten är att belysa olika aspekter av terrorgruppen IS digitala propaganda; hur propagandan sprids, vilka budskap som förmedlas, hur
budskapen varierar över tid och vilken roll bilder har i propagandan.

Man har också studerat kvinnors och barns roll i IS propaganda och hur en ungdomskultur som benämns som ”Jihadi cool” vuxit fram med en egen typ av klädstil, musik och kulturyttringar. IS propaganda innehåller en stor mängd religiösa begrepp och hänvisningar, som IS ibland tilldelat en annan betydelse än den traditionella.

Därför ägnas en del av rapporten till att beskriva det religio-politiska språkbruket inom islam, och hur kan användas för att föra fram olika typer av budskap. Rapporten beskriver hur IS använder internet och sociala medier för att sprida propaganda och vilket innehåll propagandan har.

För att kunna studera innehållet i propaganda har en kombination av olika metoder som inkluderar både manuella analyser och datorstödda analyser använts. För att kunna studera propagandans innehåll har ett antal centrala teman identifierats, förekomsten av dessa teman har sedan studerats i en stor mängd av propaganda från olika kanaler (Twitter, bloggar och tidskrifter).

För två IS-producerade tidskrifter har man även studerat hur innehållet har förändrats över tid. En del av rapporten fokuserar på hur kvinnor, barn och ungdomar beskrivs i IS propaganda, och ger exempel på hur propaganda riktad till kvinnor kan se ut.

IS i ett svenskt perspektiv

Den 7 april 2017 drabbades Sverige av ett terrorattentat då en ensam gärningsman i en lastbil körde på människor längs en av Stockholms mest välbefolkade gågator. Gärningsmannen använde en tydligt IS-inspirerad metod då han körde en stulen lastbil rakt in i en folksamling.

Attentatet i Stockholm följer en trend av ökade terrordåd i Europa under 2016, där attackerna i Nice, Berlin, London och Bryssel är de som genererat mest rubriker.
I samtliga av dessa dåd har gärningsmännen uttryckt sympatier med IS. Under de senaste åren har problemet med så kallade IS-resenärer och återvändare uppmärksammats i Sverige.

I slutet av 2015 uppskattades ca 300 personer ha restfrån Sverige till konfliktområdena i Syrien och Irak i syfte att strida för IS. I ett europeiskt perspektiv har Sverige ett högt antal IS-resenärer per capita, endast Belgien och Österrike har fler. Räknat i absoluta tal kommer Sverige på en femteplats.

I Europa är det främst unga män mellan 18 och 30 som åker (17 procent av de europeiska resenärerna är kvinnor). Denna siffra gäller enligt Säkerhetspolisens årsbok även för de svenskar som ansluter sig till olika terroristgrupper.

Det beräknas idag finnas ca 150 personer i Sverige som har återvänt efter att ha rest för att ansluta sig till IS. De som återvänder har samlat på sig ny kunskap och nya kontakter, sänkt sin våldströskel och kan även bli statusgestalter för andra våldsbejakande extremister. Vissa av dem har fått militär träning och i vissa fall begått terrorbrott under tiden de var borta.

Enligt Säkerhetspolisenkommer sannolikt många av dessa individer att fortsätta att verka i Sverige inom stödverksamhet eller radikalisering. Även om återvändarna har förmåga att genomföra terrorattentat, bedöms endast ett fåtal av dem ha avsikt att begå
terrorbrott i Sverige. Men bland de individer som utgör ett terrorhot i Sverige finns inte bara återvändare, utan även individer som radikaliserats utan att lämna Sverige.

IS och propaganda

Sedan IS utropade sitt kalifat i juni 2014 har deras propaganda vuxit i både omfång och komplexitet. Dagliga radiomeddelanden, fotografier, videor och texter på olika sociala medier visar allt från avrättningar till scener från det dagliga livet i kalifatet, militära operationer och religionsutövande. Utöver den centralt producerade propagandan finns en uppsjö av privatproducerat material i form av IS-hyllande videor, dikter, bilder, texter etc. Att propagandaspridning i digitala miljöer är en viktig del i IS framgångar vad gäller att rekrytera anhängare världen över är ett faktum.

I diskussionen om IS-propaganda är det oundvikligt att förr eller senare stöta på frågan om motbudskap. Men på grund av att IS-propaganda är så pass komplex och diversifierad omöjliggörs formulerandet av ett universellt motbudskap.

Genom att bryta ned propagandan och analysera den i detalj går det att bilda sig
en uppfattning om hur den är uppbyggd, och vilka av mottagarens drifter, fantasier och önskningar den appellerar till. Endast genom en sådan kunskap blir det möjligt att utveckla en uppsättning av effektiva strategier för bemötande.

Ett hinder för användbara propagandaanalyser är den enorma omfattningen av tillgängligt material i ett flertal olika kommunikationskanaler.

Manuella analyser kan endast omfatta stickprov, vilkas representativitet inte kan säkerställas.Genom att kombinera manuella analyser med automatiserade metoder för
textanalys är det möjligt att undersöka, om inte all, så åtminstone en betydande del av tillgängligt material. Det blir även möjligt att undersöka hur materialet ändras över tid, för att bibehålla analysernas revelvans och för att kunna identifiera samspelet mellan gruppens våldsaktioner och dess propaganda.

Den här rapporten visar en klar utbredning av Islam och en islamisering av Sverige. Detta med makthavarnas och försvarets goda minne och vetskap, ändå görs ingenting för att stävja hotet och förhindra förloppet.

Ladda gärna ner hela dokumentet: Det digitala kalifatet. En studie av Islamiska statens propaganda. Läs det och sätt dig in i den verklighet som utspelas framför våra ögon. En verklighet som ihärdigt förnekas av media, regering och vänsterextremister

En kommentar

  • varför gör dom inget när dom vet utberedningen och omfatttningen ? nu har dom ju kartlagt och fått det på papper ! då kan dom ju organisera sig och stävja brotten !

    Gilla