Allt fler förlorar sin personliga assistans


Regeringen gav inför 2016 Försäkringskassan genom ett regleringsbrev uppdraget att ”bryta utvecklingen av antalet timmar inom assistansersättningen”. Det är ett uppdrag som Försäkringskassan har tagit på allvar och resultatet blev att mer än en person om dagen förlorade sin assistansersättning under 2016. Och den trenden fortsatte även under 2017. I år 2018 beräknas ännu fler förlora sin assistans

Efter massiv kritik justerade regeringen formuleringen något i uppdraget till Försäkringskassan inför 2017. Men skadan var redan skedd, utvecklingen med att fler förlorar sin assistansersättning och att färre blir beviljade vid en första ansökan fortsätter. Konsekvenserna är katastrofala.

Utredning om personlig assistans och övriga LSS

Regeringen tillsatte under 2016 en utredning som ska se över LSS och lämna sitt slutbetänkande i oktober 2018. I regeringens direktiv till utredaren sägs att ”förstärkt kvalitet, träffsäkerhet, helhetssyn och mångfald” i de stödinsatser som LSS omfattar ”ska finansieras med besparingar inom assistansersättningen”. Målet är att de kvinnor och män, flickor och pojkar som ingår i lagens personkrets ska få del av funktionella insatser utifrån sitt behov samtidigt som kostnadsutvecklingen för hela det offentliga åtagandet på området ska vara långsiktigt hållbart. Med hänsyn till kraftiga kostnadsökningar inom assistansersättningen behöver även ytterligare besparingar göras.

Fusk med assistansersättning?

En vanlig uppfattning är att det förekommer ett omfattande missbruk och fusk med assistansersättning. Precis som inom alla system och verksamheter förekommer brottslighet, som det egentligen handlar om, även inom assistansersättningen.

Men faktum är att den brottslighet som har kunnat beläggas är på promillenivå av de belopp som varje år betalas ut i ersättning. Företrädare för regeringen och Försäkringskassan har vid återkommande tillfällen talat om ett ”mörkertal” på så mycket som 10 procent. Det påståendet grundar sig på en uppskattning enligt den så kallade expertmetoden, en metod som forskare vid Lunds universitet har dömt ut som fullständigt omöjlig att använda på det sätt som har gjorts när det gäller assistansersättningen. Talet om ett omfattande fusk påverkar assistansberättigade personer på ett mycket negativt sätt och undergräver förtroendet för den personliga assistansen.

Att använda motiveringen om fusk med assistansersättning är i själva verket ett påhittat svepskäl som används över hela europa för att skära ner på assistansersättningen till sjuka och handikappade.

[*]De egentliga anledningarna verkar istället vara betydligt mer utstuderade och grymma i avsikt att ”rensa” ut dessa människor som i konspirationsteoretiska kretsar fått namnet ”useless eaters”[1]. Kanske ligger det nånting i dessa konspirationsteorier ändå.
Det låter jag vara osagt och överlämnar till var och en att teorisera om.

[”Useless eaters”[1] är en term som ofta bandieras av konspirationsteoretiker. Det  är förmodligen vad cheferna till New World Order / Illuminati / Bilderbergs / Reptoids / kallar oss på sina möten. Det används också ibland av överlevande och är felaktigt hänförd till Henry Kissinger. Det är också allmänt hänförligt till Ted Turner, Adolf Hitler, Thomas Malthus och Bertrand Russell. Uppenbarligen kom termen från Nazi-Tyskland under förintelsen som ”nutzlose Fresser”, som översattes till ”värdelösa ätare.” Den användes först med hänvisning till T4-programmet som riktade sig till de dödligt sjuka, funktionshindrade (både fysiska och mentala), psykiskt sjuka och äldre för ”eutanasi”. [avlivning]]

Statistik

De senaste åren har det skett en drastisk förändring i hur många som har och blir nybeviljade personlig assistans. I januari 2016 var det 16 119 personer som hade statlig assistansersättning. I januari 2017 var motsvarande siffra 15 634 personer.

För den som är intresserad av utvecklingen inom personlig assistans finns massor av statistik samlad här.

Domar

”Att allt fler förlorar sin rätt till personlig assistans beror på ett antal domar som har förändrat praxis”, säger ofta ansvariga politiker och ledningen för Försäkringskassan. Det är minst sagt en sanning med modifikation.

För det första är det Försäkringskassan som själv har bidragit till denna domstolspraxis genom att driva ärenden ända till högsta instans.

För det andra har Försäkringskassan först på senare tid, sedan man fick regeringens uppdrag att bryta utvecklingen av antalet timmar inom assistansersättningen, gjort en ny tolkning av en flera år gammal dom.

För det tredje är Försäkringskassans tolkning av domen om egenvård från 2012 (ovan) kraftigt ifrågasatt och har underkänts i flera kammarrättsdomar, exempelvis Kammarrätten i Göteborg i december 2016.

Psst, du glömde berätta det här Åsa…

När regeringen bemöter kritik om sin hantering av LSS och personlig assistans framstår det lätt som att regeringen inte har något ansvar för att allt färre beviljas personlig assistans. Ofta saknas viktiga fakta. Därför har RBU [Rörelsehindrade barn och ungdomar] gjort en sammanställning där de kompletterar den bristande informationen från regeringen.

På sin hemsida presenterar regeringen en sammanställning av de olika initiativ som man har tagit kring assistans och LSS under mandatperioden 2014-2018. Regeringen och ansvarig minister Åsa Regnér hänvisar gärna till denna sammanställning när man bemöter kritiska inlägg i sociala medier och svarar på frågor från journalister. Men det verkar tyvärr som att regeringen har glömt(?) att ta med en del avgörande information. Därför har RBU, som en påminnelse till regeringen, sammanställt en liten komplettering. Här är några citat från regeringen där RBU fyller i luckorna:

Regeringen: ”Regeringen har tillsatt en utredning för att se över LSS och assistansersättningen enligt socialförsäkringsbalken. Syftet är att få till stånd mer ändamålsenliga insatser i LSS, att lagstiftningen ska främja jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet i samhällslivet och att skapa förutsättningar för en långsiktigt hållbar ekonomisk utveckling av insatsen personlig assistans”

Åsa Regnér, du glömde berätta att…
…regeringen anser att stödet till personer med de mest omfattande funktionsnedsättningarna kostar för mycket pengar och att det därför måste göras besparingar. Det framgår redan på första sidan i regeringens direktiv till utredaren av LSS:

”Förstärkt kvalitet, träffsäkerhet, helhetssyn och mångfald i de stödinsatser som LSS omfattar ska finansieras med besparingar inom assistansersättningen. Målet är att de kvinnor och män, flickor och pojkar som ingår i lagens personkrets ska få del av funktionella insatser utifrån sitt behov samtidigt som kostnadsutvecklingen för hela det offentliga åtagandet på området ska vara långsiktigt hållbart. Med hänsyn till kraftiga kostnadsökningar inom assistansersättningen behöver även ytterligare besparingar göras.” (Dir. 2016:40, s 1)

Regeringen: ”Regeringen värnar om LSS och assistansersättningen” och ”LSS ska garantera personer med omfattande och varaktiga funktionsnedsättningar goda levnadsvillkor, att de får det stöd de behöver i det dagliga livet och att de kan påverka vilket stöd och vilken service de får”

Åsa Regnér, du glömde berätta att…
…antalet personer som har förlorat sin assistansersättning har accelererat de senaste åren. När regeringen tillträdde 2014 var det omkring 16 400 personer som hade personlig assistans beviljad av Försäkringskassan. Idag (augusti 2017) är motsvarande antal 15 237 personer. Bara under det senaste året har antalet minskat med nästan två personer per dag!

Regeringen: ”Regeringen tolkar inte lagstiftning, utan den uppgiften ligger på de tillämpande myndigheterna och domstolarna”

Åsa Regnér, du glömde berätta att…
…regeringen har givit Försäkringskassan order om att tolka lagstiftningen mer restriktivt. I regleringsbrevet till Försäkringskassan för 2016 skrev regeringen att ”Försäkringskassan ska bidra till att bryta utvecklingen av antalet timmar inom assistansersättningen”. Detta kan endast uppnås genom att Försäkringskassan tolkar lagstiftningen mer restriktivt än tidigare. Eller?

Regeringen: ”Kostnaderna för assistansersättningen har nästan fördubblats de senaste tio åren”

Åsa Regnér, du glömde berätta att…
…den faktiska kostnadsutvecklingen är inte alls så stor om man tar hänsyn till förändrade faktorkostnader. Bengt Westerberg har i en färsk rapport på ett mycket tydligt sätt visat att, med beaktande av förändrade faktorkostnader (främst löner till personliga assistenter) och den allmänna standardutvecklingen i samhället, så motsvarar dagens kostnad för assistansersättningen nästan exakt kostnaden för tio år sedan. (Personlig assistans – en kritisk granskning av regeringens direktiv till LSS-utredningen, s 12-17)