Vad alla borde veta om islam och koranen – Verser ur koranen. Del I


I en tidigare artikel: Vad alla borde veta om islam och koranen – Tre verser ur koranen alla borde känna till beskrev jag tre viktiga suror (kapitel och vers) ur koranen som jag tycker att alla svenskar borde känna till. I ett steg att informera mer om koranen tänkte jag här påbörja en serie artiklar som tar upp fler suror som alla borde känna till. Innehållet och dess betydelse. Jag vill starkt understryka att dessa artiklar INTE är avsedda att skapa hat eller rasism utan är i informativt syfte. Allt jag beskriver här är direkt citerat ur koranen och tolkningarna är relativa och enkla tolkningar av det man kan utläsa ur koranen.

Islam påverkar oss alla, och oftast negativt då radikal islam och islamister är de vi ser och hör mest. Radikala Imamer lär ut hat och förtryck i moskéer, och även många muslimer sätter sig emot detta och anser att det är fel. Vi har hört i media hur även sekulära muslimer beskriver faran med radikal islam, böneutrop och andra problem som inte behandlas som det hot det verkligen är.

Så i ett försök att sprida lite kunskap så börjar jag nu denna artikelserie med denna del I. Jag kommer ta upp ett kort antal suror (kapitel och vers) ur koranen och försöka beskriva dom så enkelt som möjligt i varje artikel.

Den första versen jag vill ta upp idag är 3:28

Koranen 3:28 ”DE TROENDE skall inte ta förnekare av sanningen snarare än sina trosbröder till bundsförvanter – den som gör så skär av banden till Gud – om inte ert syfte är att med detta (skydda er) mot ett hot. Men Gud uppmanar er att inte ta lätt på Hans varningar; Gud är målet för er färd.”

Vad denna vers säger är att trogna muslimer inte får ha icke-muslimer som vänner, om de har det skär de av banden med Allah. OM det inte är i syfte att (skydda) sig själva. Jag har svårt att se varför muslimer skulle behöva skydda sig från icke-muslimer i ett sekulärt samhälle. Här ges rätten till Taqiyya (den heliga lögnen som jag beskrivit i en annan artikel) där den rättrogne uppmanas att bara visa vänskap till icke-muslimer i falska syften.

Den andra versen jag vill ta upp är 3:85

Koranen 3:85 Om någon vill anta någon annan religion som inte innebär underkastelse under Guds vilja kommer detta att vägras honom, och i nästa liv skall han stå bland förlorarna.”

I den här versen talas det om att ingen annan religion än islam är godtagbar, den som inte underkastar sig Allahs ord nekas att tillhöra någon annan religion och ska i nästa liv stå som förlorare. Versen talar kort om att ingen annan religion än islam är acceptabel.

Som följd av dessa två verser kommer vi till en serie verser som beskriver hur rättrogna ska bekämpa icke-muslimer, andra religioner och ateister. För att nämna några av hundratals av dessa uppmaningar tar jag upp fem av de värre.

Koranen 5:33 De som kämpar mot Allah och Hans Sändebud och vars strävan det är att störa ordningen på jorden och sprida sedefördärv skall utan förskoning dödas eller korsfästas eller få hand och fot på motsatta sidor avhuggna eller förvisas från (sitt) land. Denna förnedring skall de utstå i detta liv och i det kommande livet skall de få utstå ett outsägligt lidande;”

Här beskrivs hur otrogna ska mördas, korsfästas och lemlästas. Utsättas för fasor och outsägligt lidande för sin tro. Det handlar om förföljelse och utrotning av de som inte vill underkasta sig islam och Allahs ord.

Koranen 8:12 Och din Herre lät änglarna framföra (detta budskap till de troende): ”Se, Jag är med er” (och befallde dem att) inge de troende mod och tillförsikt (och låta dem veta): ”Jag skall injaga skräck i förnekarnas hjärtan. – (Troende!) Låt nu (svärden) vina över (deras) huvuden och händer!”

Även här beskrivs hur de otrogna skall bekämpas, halshuggas och lemlästas för sin tro.

Koranen 8:60 Och vidtag alla rustningar ni förmår och håll stridshästarna i beredskap så att ni injagar skräck i Allahs och era fiender och i andra vars existens ni är okunniga om – men som Allah känner. Och vad ni än ger (i kampen) för Allahs sak skall gottgöras er fullt ut och ingen skall tillfogas orätt.”

Denna vers uppmanar den rättrogne att ta till alla medel och att hålla sina vapen och tillgångar i beredskap för att visa sin styrka och injaga skräck i Allahs fiender (icke-muslimer). Även de som inte är kända för stunden. Den rättrogne utlovas även belöning för sitt bidrag i kampen.

Koranen 8:65 Profet! Inge de troende lugn och dödsförakt inför striden! Om det finns tjugo bland er som håller stånd skall de besegra tvåhundra, och finns det hundra bland er kommer de att besegra tusen av förnekarna, därför att de är människor som inte kan inse (sanningen).”

Den här versen beskriver hur de rättrogna är andra överlägsna för att de har ”rätt tro” och därmed ska kunna besegra stora antal motståndare även i numerärt underläge. Vår underlägsenhet beskrivs bero på att vi inte ser sanningen. (Deras sanning)

Koranen 9:5 När de helgade månaderna gått till ända skall ni döda avgudadyrkarna, var ni än träffar på dem; tag dem till fånga och omringa dem och lägg er i försåt för dem. Men om de visar ånger och (villighet att) förrätta bönen och betala skyddsskatten” (Jizyah), lämna dem då i fred – Allah är ständigt förlåtande, barmhärtig.

Den sista versen för denna gång befaller de rättrogna att när de helgade månaderna är till ända skall de lägga sig i försåt, omringa, tillfångata och avrätta avgudadyrkarna (icke-muslimer). Men om vi visar oss underlägsna med ånger och villigt betalar skyddsskatt så ska vi lämnas ifred. Vi ska underkasta oss och betala och erkänna vår lägre status som andrahandsmedborgare utan rättigheter över våra muslimska herrar för att få överleva.

I serien om koranen och de verser vi alla borde känna till har vi kommit till slutet på del I.

Jag kommer inom kort att komma ut med ytterligare 2-3 delar med mer verser och försök att enkelt beskriva dessa. Min förhoppning är att sprida lite kunskap om den religion som ges företräde i vårt samhälle, för att du ska få lite förståelse för vad som händer och varför.

Det privilegium och särbehandling vi ser att islam allt mer åtnjuter kan mycket väl ses som ett led att villigt betala ”skyddsskatten” (Jizyah), på samhällsplanet och att underkastelse är vad vår regering håller på med…För allas räkning.

Jag hoppas du kommer tillbaka och läser fler delar av Vad alla borde veta om islam och koranen – Verser ur koranen.

Källa: http://heliga-koranen.se/

Relaterade artiklar:

Vad alla borde veta om islam och koranen –
Tre verser ur koranen alla borde känna till

Vad är Taqiyya?

 

 

3 kommentarer

 • Andrzej Hoffmann

  Hej Thomaz. Jag läser flitig Dina analyser av verkligheten som vi lever i! Nu är det ju så, att jag blev blockad av FB p.g.a mina ärliga uttalanden och jag kan inte ens använda mig av messenger, tyvärr! Min ilska är stor, förstås! Du har en annan plattform som är inte kontrollerad av FB! Informera mig vänligen vad heter plattformen, ty jag har för avsikt, att lämna FB. Tack på förhand! Ha det gott! Med vänlig hälsning, Andrej Hoffmann.

  Skickat från min iPhone

  Gilla

 • Vad är det för sanning som ska tvingas in eller hotas in med våld till alla s k ’otrogna’ kan vi undra?

  Vad är det för fredligt med att skrämma människor med ultimatum i hot med våld i känslomässig utpressning om de inte underkastar sig en ideologi som konstigt nog säger att den står för just fred???

  Paradoxen är total och avslöjandet om att det inte alls handlar om fred i medmänsklig respekt för oliktänkande, utan det är en totalitär politisk makt som manipulerar åhöraren med orimliga löften om bl a sex för evigt.

  Ja sex med storögda storbröstade kvinnor som alltid efter sexakten blir jungfrur igen, detta blir presenterat i deras skrift som en storslagen belöning om de är trogna sin profets ord genom sin Gud?

  De lär sig alltså enligt denna mycket kvinnoförnedrande kvinnoföraktande ideologi att det är det enda som är värt något för en man, en orörd kvinna som endast han får lägra och som sen är värdelös efteråt om hon inte återgår till sitt jungfruliga före detta tillstånd???

  Att alltså lova hormonstinna pilska män allt detta i en skrift som ger sig ut för att vara en helig sådan som redan bevisar i sina verser ha en usel kvinnosyn, är ju som att servera dem en frihet att våldta och sen slakta urskillningslöst i ålder och kön bara dem de dödar är oliktänkare?

  Att bli lovade att få dricka alkohol i efterlivet sen som i jordelivet är förbjudet och att få uppleva köttsliga njutningar utan slut i ett mer eller mindre alkoholberoende bordellparadis i det efterliv de får av sin gud om de mördar oliktänkare???

  Var i allsin dar ser vi någon form av fredlig tankegång för sin oliktänkande nästa här kan vi sannerligen fråga oss???

  Kolla gärna upp om detta mer om exterlivets fröjder i deras koran och haditherna för att informera flera om vad det egentligen är för en makaber ideologi som nu invaderar Europa?

  Det är en varningens ord i omtanke ifrån en som kan en hel del om denna barbariska hänsynslösa manipulativa lära, som självklart har några fina verser om medmänsklighet.

  Men som då endast innefattar de troendes skara i den gemenskap de har emot övriga värld i sitt ständiga heliga krig jihad, allt medan de hoppas på att erövra världen med denna ideologi eftersom de då lyder sin Guds order om detsamma för just sitt löfte detta paradis jag beskrev ovan.

  Förstår ni den bedrövliga hjärntvätten som endast egentligen baseras på hat?

  Blir det mer lättbegripligt när det avslöjas att deras mångud (se bilden på deras symbol för deras lära) i själva verket bevisar sig vara Baal=Allah?

  Kuben=kaba är symbolen för Saturn=Satan? (Sök gärna mer om detta i fördjupning för mer detaljerade svar)

  Förstår ni nu vilka som är de mest lurade i allt detta?

  Jo de troende är de mest bedragna som har dödshotet över sig om de nån gång inser fakta och vill lämna ideologin?

  Därav så består islam erkänner imamer just pga dödshotet vid att önska överge läran och därför är det så många därinne i den ideologin som bara är vanliga vänliga människor, för de vet faktiskt verkligen ingenting om sin lära för kunskap och insikter för folket fasar deras ledare för förstår vi.
  //
  (Den onde gör sig till ljusets ängel (månen) (solen) och vilseleder hela den bebodda jorden och köttets gärningar styr dem som hänger sig åt detta onda budskap förstår vi.)

  Kan det bli tydligare när vi dessutom vet att det är Vatikanen med påven i spetsen som skapade denna ideologi som sin armé för att förgöra både judar och de andra som kallar sig kristna och kalolicismen baseras just på soldyrkan (se Vatikanen uppifrån bl a) ja deras Gud är Lucifer eller Baal m fl namn som de sjunger om i sina heliga mässor med sina kastratsångare m fl. (Finns videobevis ifrån mässor)

  Det finns mer att fördjupa sig i om detta men nu vet ni lite mer vad som pågår i Europa idag eller?

  Gillad av 1 person