Islamiseringen av landet är ingen nyhet för MSB.


Att det pågår en islamisering av landet har vi redan förstått och att regering och media förnekat detta och förkastat oss som påstått detta som extrema konspirationsteoretiker. Motståndare till detta har hånats och belagts med epitet och jagats i syfte att tystas under lång tid.

Men det visar sig att MSB, Myndigheten för säkerhet och beredskap hela tiden har varit medvetna om detta och hur vårt lands regering samarbetat med t.ex, Muslimska Brödraskapet (MB), i syfte att skapa och påskynda islamiseringen.

MSB har beställt och finansierat genomförandet av en forskningsrapport under namnet: Islamisk aktivism i en mångkulturell kontext– ideologisk kontinuitet eller förändring? Som släpptes den 15/3 2018

Det är en rapport med beskrivning av Muslimska brödraskapet (MB) i västvärldens budskap och metoder mot målgrupper i Sverige 2017. Den är utförd av Docent Aje Carlbom vid Malmö universitet

Redan i förordet av denna rapport kan vi läsa följande:

”Forskningen om Muslimska brödraskapet (MB) och islamisk aktivism har
under senare år vuxit i omfattning. Globaliseringen har inneburit att det flyttat
MB-associerade aktivister till olika delar av världen där de byggt upp lokalt
präglade verksamheter. Givet att MB är en rörelse med ambitioner att
förändra individers, samhällens och staters syn på sig själva och hur samhället
ska styras, finns ett intresse av att veta mer om vad MB-associerade
organisationers verksamhet innebär för Sverige. Innehållet i rapporten ska
ses som en del i en större forskningsgärning att bidra med kunskap om vilka
uttryck islamisk aktivism tar sig i Sverige och andra europeiska länder. Eftersom
det är frågan om ett komplext ämne bör innehållet betraktas som ett
forskningsområde under utveckling.”

Observera redan här hur man använder meningen, ”Globaliseringen har inneburit att det flyttat MB-associerade aktivister till olika delar av världen där de byggt upp lokalt präglade verksamheter.”

När man sedan läser vidare och kommer till sammafattningen ser man hur sammaställningen omfattar oro över riskerna och problematiken med att erkänna MB-associerade organisationers ställning.

 • Risken med att erkänna MB-associerade organisationer som de viktigaste
  företrädarna för muslimer är att en minoritet politiskt orienterade och missionerande
  aktivister ges möjlighet att flytta fram sina positioner i offentligheten
  på bekostnad av majoriteten av alla de som har en muslimsk kulturbakgrund. 
 • Ett problem med MB-associerade organisationer är att de bidrar till att skapa
  politisk och social polarisering genom att ställa ett föreställt ”vi” (muslimer)
  mot ett föreställt ”dem” (icke-muslimer). Det är en identitetspolitisk strategi
  som ställer grupper mot varandra och därigenom har en negativ inverkan på
  demokratiska spelregler kring debatt av sakfrågor. 
 • Risken med en okritisk resursfördelning till MB-associerade organisationer
  är att de påverkar integrationsprocessen på ett negativt sätt på det viset att
  de vill skydda muslimer från påverkan av majoritetssamhället genom att
  bygga upp en parallell islamisk sektor av offentliga inrättningar, ett så kallat
  muslimskt civilsamhälle. Detta kan missgynna svenska muslimer som redan
  finns på plats i landet och behöver etablera sociala kontakter utanför sin familj
  och vänkrets. Det kan också ha en hindrande inverkan på de muslimer
  som invandrar under kommande år då de riskerar att påverkas av idéer och
  normer som försvårar delaktighet i majoritetssamhället. 
 • Ett dilemma med att ge MB-associerade organisationer möjlighet att utveckla
  sin verksamhet är att det innebär att staten (eller andra bidragsgivare)
  erbjuder skattemedel till en mindre grupp aktörer som sprider budskap som
  underminerar den dominerande värdegrunden i samhället. Värden som ifrå-
  gasätts av aktivister i MB-associerade organisationer rör yttrandefrihet i religionsfrågor,värdet av jämställdhet mellan kvinnor och män, synen på homosexualitet och sexuella minoriteter och även antisemitiska uttryck. 
 • Det finns också en risk att MB-associerade organisationer sprider politiserade
  uppfattningar om islam som, i kombination med budskap om att de och
  andra muslimer är offer för en fientlig västvärld, kan bidra till radikalisering
  hos individuella muslimer. Det vill säga, MB-associerade aktivister och organisationer kan ha en förberedande radikaliseringseffekt på vissa individer
  genom att påverka dem med idéer som gör att de går vidare till mer radikala
  sammanhang.

Man kan vidare i rapporten läsa att Carlbom konstaterar att risken att erkänna MB-associerade organisationer som de viktigaste företrädarna för muslimer är att de helt enkelt inte representerar muslimer i Sverige, som har muslimsk bakgrund men inte är särskilt religiösa.

Däremot kan organisationerna vara bidragande till radikalisering hos individuella muslimer, eftersom de sprider radikala och polarisernade budskap om islam och  budskap om att muslimer ska isolera sig och odla sin egen ställning som muslimer.

”Globaliseringen i bred mening har inneburit att islamiska aktivister av varierande
slag har etablerat sig i samhället.”

Min anmärkning: Alltså en ökad aktivitet hos islamister med avsikt på terror.

”Ett av de mest framgångsrika aktivistiska nätverken i Sverige (och andra europeiska länder) är sammansatt av aktörer som kan associeras till det ideologiska projekt som konstruerades 1928 av den egyptiske skolläraren Hasan al-Banna (Helbawi 2010; Maréchal 2008).  I skuggan av det Ottomanska imperiets fall och brittisk kolonialism byggde han upp det Muslimska brödraskapet (MB) (Ikhwan al-muslimun); en rörelse många anser vara en av världens första, största och viktigaste moderna islamisk-politiska organisation (Rubin 2010:3).  Uppfattningarna går isär om hur många länder i världen MB:s ideologiska perspektiv har spridits till. Brödraskaparen Kemal Helbawy (2010:61) hävdar exempelvis att rörelsen finns i ungefär 70 av världens länder medan Lorenzo Vidino (2017:5)
menar att rörelsens budskap sedan i mitten av 1900-talet har spritts till ett 90-tal länder.”

Min anmärkning: Det är nästan bara Sverige som INTE klassat MB som den terroristorgannisation det verkligen är.

Det står alltså klart att MSB och regeringen känner till riskerna med islamisering och vad Globaliseringen och införandet av Islam i väst gör med vårt land. Det står fast att vi som varnat och påtalat detta i årtionden haft rätt hela tiden och att media varit delaktig i en omfattande mörkläggning. 

Du kan även läsa Uvells rapport. Hon skriver ett mycket utförligt inlägg om den här rapporten.

Jag rekommenderar även att du laddar ner rapporten själv och läser den. Den finns hos MSB, och här på Rosa Traktorn. Islamisk aktivism i en mångkulturell kontext.

Relaterad artikelMuslimska Brödraskapet i Sverige

 

2 kommentarer

 • Hej.

  Ett par viktiga namn i sammanhanget:

  Mattias Gardell
  Tobias Hübinette
  Ulf Bjereld
  Gustaf Fridolin
  Alice Bah-Kuhnke
  Omar Mustafa (socialdemokrat, Ifis)
  Yasri Khan

  Det är inte det att kunskapen saknats, vare sig hos Säpo, Must eller MSB (eller MSB:s föregångare). Det är däremot så att den har motarbetats, aktivt, av bland annat dessa personer och fler ändå.

  Varför starta ett muslimskt parti när samtliga (nästan) kan islamiseras inifrån?

  Kamratliga hälsningar,
  Rikard, fd lärare

  Gilla

 • Usch!👎
  Så kusligt att ha rätt i detta fall, men det finns ju tyvärr ingen tvekan i vad som numer sker med tanke på all den info det går att få tag på för en som har ett uppriktigt intresse i att bli upplyst och vara vaken inför det som sker framgent.

  Gillad av 1 person