Manual för kontakter med rättsväsendet


Med anledning av min tidigare Guide till dig som är anklagad för hets mot folkgrupp (HMF) Kommer här en utförlig manual för kontakt med rättsväsendet. Det är en bra manual för dig som har fått kallalse till förhör och blivit anklagad för hets mot folkgrupp. Manualen är framställd av flygbladet.com i sammarbete med jurister i uppsala. Hela manualen finns återgiven här i artiekeln och finns att ladda ner som PDF i slutet av artikeln och på flygbladets hemsida.bar

Manual för kontakter med rättsväsendet

Bakgrund
Den senaste tiden tycks många Sverigevänner ha fått kallelser från Polismyndigheten. Som anledning anges ofta ”Du är härmed kallad till förhör beträffande brottsmisstanke. Hets mot folkgrupp”.

Det finns tydligen grupper av vänsteranhängare som satt i system att dammsuga t.ex. sociala media och massanmäla varje minsta lilla antydan till sådant brott. Givetvis finns det korrekta och riktigt anmälningar bland dessa, men det stora flertalet tycks ändå handla om rena felaktigheter eller petitesser och hårklyverier.

Inom rättsväsendet tycks det tyvärr finnas personer som inte klarar av det politiskt korrekta trycket, eller som har en egen aktivistisk agenda, och därför ibland sätter igång rättsmaskineriet även på mycket svaga och tvivelaktiga grunder.

Ibland kan man nästan få uppfattningen att syftet är att tysta svenska folket genom en överdriven tillämpning av lagen om hets mot folkgrupp.

Det här säger lagen
Enligt 16 kap 8 § brottsbalken, är hets mot folkgrupp att

 1. uppsåtligen,
 2. i uttalande eller i annat meddelande som sprids,
 3. hota eller uttrycka missaktning för folkgrupp eller annan sådan grupp av personer med anspelning på ras, hudfärg, nationellt ursprung, etniskt ursprung, trosbekännelse eller sexuell läggning.

Påföljden är fängelse i högst två år eller, om brottet är ringa, böter. Om brottet anses som grovt döms till fängelse i lägst sex månader och högst fyra år.

Brottet omfattar inte ”en saklig och vederhäftig diskussion” och inte heller uttalanden som görs i den helt privata sfären.

Har du rätt till offentlig försvarare?
Du har alltid rätt att begära offentlig försvarare. Det är dock inte alltid självklart att du beviljas en sådan. I 21 kap § 3A rättegångsbalken regleras rätten till detta. Där framgår bl.a:

”Offentlig försvarare skall förordnas när den misstänkte är anhållen eller häktad och begär en offentlig försvarare alternativt att det för brottet inte är stadgat lindrigare straff än fängelse i 6 månader och den misstänkte begär offentlig försvarare”

I fallet hets mot folkgrupp beror rätten till offentlig försvarare på vilken brottsgrad du är misstänkt eller anklagad för. Detta skall framgå av kallelsen från polisen. Om vare sig grovt eller ringa anges handlar det om normalgraden.

Grovt Ja, du har rätt till offentlig försvarare eftesom lägsta straffet är fängelse
i 6 månader.

Normalgraden Ja, du bör har rätt till offentlig försvarare men det en tolkningsfråga.då det för normalgraden inte finns angivet något lägsta straff, utan endast ett högsta straff som är fängelse i 2 år. Notera dock att det är ovanligt att den
som är misstänkt för brott där fängelse ingår i straffskalan inte blir beviljad
offentlig försvarare.

Ringa Nej, du har normalt inte rätt till offentlig försvarare

Står staten alltid för hela kostnaden för offentlig försvarare?
Om utredning läggs ner, eller du blir frikänd i en eventuell kommande rättegång, står staten alltid för hela kostnaden. Om du blir fälld i en eventuell kommande rättegång kan dock staten eventuellt kräva dig på betalning av hela eller delar av kostnaden.

Den här typen av rättsfall är dock enkla och billiga och den totala kostnaden bör inte överstiga 10,000 kr. För den som har små ekonomiska resurser finns vidare möjlighet att få jämkning.

Några kommentarer
Många anser att denna lag är delvis felaktig och att den många gånger slår väldigt fel i såväl syfte som tillämpning. Att lagen innefattar faktorer som den enskilde är född med som ras, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung eller sexuell läggning upplever nog de flesta som rimligt.

Men varför skall den även innefatta en egenskap som den enskilde själv väljer d.v.s. trosbekännelse?

Varför skall det vara skillnad på att hetsa mot anhängare av en viss politisk ideologi och mot anhängare av en viss religion? Många anser att en politisk ideologi och en religion till stor del är samma sak. I bägge fallen handlar det om en självvald uppsättning tankar, åsikter och regler.

Allt fler börjar anse att det är orimligt om en viss ideologi skall få vara immun mot kritik bara för att den ”maskerar” sig som en religion.

Observera dock att kritik av religionen/ideologin som sådan inte skall falla under denna lag. Det är först när någon i nedlåtande former börjar kritisera enskilda personer eller grupper p.g.a. deras religiösa tro som det eventuellt kan röra sig om brott.

Respekten för den här lagen tycks bli allt mindre och man kan ju fråga sig hur bra är det med lagstiftning som folket inte har respekt för och som verkar omöjlig att upprätthålla?

Syftet med den här manualen
Är att du skall bli orienterad om dina rättigheter och om dina möjligheter att försvara dig. Kom ihåg:

 • Du är inte rättslös.
 • Du har troligen möjlighet att på statens bekostnad få professionell juridisk hjälp.
 • Om du gör motstånd på rätt sätt är det stor möjlighet att utredning mot dig läggs ner.

När du får kallelsen från polisen

Begär offentlig försvarare

Det första du skall göra är att begära en offentlig försvarare.
Du skall ABSOLUT INTE gå med på någon som helst form av samtal, kontakt, möte, korrespondens eller liknande innan du har en sådan.

Polisens förhörsledare är många gånger sociala och trevliga personer och har stor erfarenhet av att styra förhör. Det är därför av största vikt att du har professionell juridisk hjälp vid din sida. Annars är risken mycket stor att du direkt hamnar i underläge.

Speciellt illa kan det gå om du råkar få en förhörsledare med egen aktivistisk agenda och du träffar denne ensam.

Vad gör en offentlig försvarare?
Dennes uppgift är att ta tillvara dina intressen och att ansvara för att alla delar av
processen går till på ett korrekt sätt.

Val av offentlig försvarare?
Du har rätt att själv ange vem du vill ha. Om du inte anger någon specifik advokat kommer rättsväsendet att utse en åt dig.

Om möjligt bör du dock själv välja och då naturligtvis en sådan som du har förtroende för. Inget hindrar att du väljer en advokat från en helt annan del av landet än där just du råkar bo. Det viktiga är att du får en person du har förtroende för.

Var också observant på att det även inom advokatkåren finns personer med aktivistisk agenda. Du bör naturligtvis till varje pris undvika sådana.

Hur begär man offentlig försvarare?
Du skriver helt enkelt ett brev som du ställer till den adress som anges i polisens kallelse till dig. Brevet kan lyda ungefär enligt följande:

———————————————————
Begäran om offentlig försvarare
Jag refererar till kallelse daterade den ÅÅMMDD och begär härmed att advokat
FÖRNAMN EFTERNAMN från xxxxx skall utses till min offentlige försvarare.

Testköping den ÅÅMMDD
Nisse Testlund
———————————————————

Det är mycket viktigt att du ser till att du har skriftligt bevis på att du skickat detta.
Antingen genom att du skickat begäran till någon officiell emailadress hos polisen eller
genom att du postat den som rekommenderat (Rek) brev till den adress som angavs i
kallelsen.

Du skall absolut inte göra din begäran muntligen. Om du redan råkat göra det skall du
absolut komplettera med en skriftlig begäran.

När du får besked om offentlig försvarare

Positivt besked

Innebär att du får bekräftelse på att den person du begärt har utsetts till din offentligeförsvarare. Ifall du inte har begärt viss person får du meddelande om vem som utsetts.

Då skall du snarast kontakta den utsedde och börja planera den fortsatta processen.

Negativt besked – Offentlig försvarare beviljas ej

Det är osannolikt att du får ett sådant besked, men teoretiskt möjligt. Man kan t.ex. motivera det man att det ”bara” handlar om ett ”kort förhör” och/eller att minimistraffet för brottet är mindre än 6 månaders fängelse.

Du skall inte acceptera ett sådan besked utan i så fall omedelbart skriftligen begära att få ett s.k. ”beslut med besvärshänvisning”. Det innebär att du får ett skriftligt besked där det också framgår var och hur du kan överklaga beslutet.

Det är viktigt att du ser till att du har skriftligt bevis på att du skickat denna begäran

Negativt besked – Offentlig försvarare beviljas, men ej den person du begärt

Ett sådant svar är mera sannolikt och speciellt då om du t.ex. begärt en advokat från en helt annan del av landet är där du själv bor.

Du skall inte acceptera ett sådan besked utan i så fall omedelbart skriftligen begära att få ett s.k. ”beslut med besvärshänvisning”. Det innebär att du får ett skriftligt besked där det också framgår var och hur du kan överklaga beslutet.

Det är viktigt att du ser till att du har skriftligt bevis på att du skickat denna begäran.

Så överklagar du beslutet
I det beslut med besvärshänvisning du får framgår var, när och hur du kan överklaga beslutet.

Ditt överklagande görs genom att du skriver ett brev där du anger:

 • Hur du vill att beslutet skall ändras
 • Varför du vill att beslutet skall ändras.

Det är viktigt att du ser till att du har skriftligt bevis på att du skickat din överklagan.

Ju mera och ju bättre du motiverar ditt överklagande, desto större är möjligheten
att du får igenom den/de ändringar du begär. Några punkter som du kan ta med i din
överklagan:

 • Du behöver tillgång till en professionell och neutral part med vilken du kan
  utreda hur anklagelserna mot dig eventuellt kan strida mot din grundlagsskyddade
  yttrandefrihet.
 • Du har själv inga juridiska kunskaper och har därför inga möjligheter att på
  ett bra och rättssäkert sätt bemöta anklagelserna mot dig.
 • Brottet har även i normalgraden fängelse i 2 år som högsta straff, medan
  däremot något lägsta straff inte finns angivet. Det är därför troligt att en
  eventuell fällande dom kan resultera i annan påföljd än böter och/eller
  villkorlig dom.

Dokumentera allt skriftligt
Du skall ALLTID dokumentera ALLT skriftligt. Acceptera heller inga muntliga besked, utan begär alltid att få eventuella sådana skriftligen bekräftade.

Om du vägras att få en skriftlig bekräftelse bör du istället skicka ett skriftliga meddelande till den du haft samtalet med. Det är viktigt att du ser till att du har skriftligt bevis på att du skickat detta meddelande.

Meddelandet kan se ut ungefär enl. nedan:

———————————————————
Till: Ange den som du haft samtalet med

Jag refererar till dagens samtal och bekräftar härmed att:
”Här fyller du i vad samtalet handlade om, vad ni eventuellt kom överens om, eller vad du eventuellt blev lovad, eller andra detaljer som är viktiga att dokumentera.”

Testköping den ÅÅMMDD
Nisse Testlund
———————————————————

Processen mot dig läggs ner
Om du försvarar dig väl och gör motstånd på ett korrekt sätt är det inte alls otroligt att processen mot dig läggs ner.

Rättsväsendet har begränsade resurser och det är helt enkelt inte rimligt att lägga dem på den här typen av processer där den ursprungliga anmälan ofta handlar om rena felaktigheter, missförstånd eller petitesser och hårklyverier och där rättsmaskineriet gått vidare på svaga och tvivelaktiga grunder.

Enligt uppgift lägger svensk polis idag ner 13 våldtäktsutredningar varje dag. Det känns som att det vore lämpligt att lägga mera resurser på dessa istället för på t.ex. utredningar som handlar om huruvida någon har uttryckt sig mindre lämpligt om t.ex. någon viss religion.

bar2

Manualen som PDF: manualkontrattsv.pdf

Relaterad artikel: En guide till dig som är anklagad för hets mot folkgrupp (HMF)

2 kommentarer

 • Ja blev dömd till (HMF) till villkorlig dom med böter undra om det är lönt att ja överklagar va tycker du ?

  Gillad av 1 person

  • Hade du en advokat närvarande vid förhör och ev. rättegång? Om du har nekats försvarare ska du definit överklaga då dina rättigheter har blivit åsidosatta.

   Sen beror det ju på vad du sagt som gav fällande dom. Har de jagat dig på en petitess, eller har du sagt nåt som verkligen är HMF? .. Det är frågan en jurist ska kunna avgöra. Så har du inte haft någon närvarande bör du kontakta en bra försvarare och överklaga.

   Det finns jurister som är på ”vår” sida i kampen. Kontakta mig på rosatraktor@outlook.com och ge mig lite mer detaljer så ska jag skicka dig information om tillförlitliga jurister.

   Gillad av 1 person