Regeringen utför ett folkmord!


En intressant detalj så här i valtider är att läsa vad den svenska lagen säger om folkmord och sen ta sig en funderare på vad som händer runt omkring oss. – Just det, ett folkmord!

Socialdemokraterna med Stefan Löfven i spetsen tillsammans med resten av 7-klöver maffian gör sig skyldiga till just folkmord. Trots att de med lite snygg manövrering och i smyg på ett olagligt sätt skrivit om grundlagen så att etniska svenskar inte existerar i laglig mening bryter ju direkt mot 1 §  För folkmord döms den som, i syfte att helt eller delvis förinta en nationell, etnisk eller rasmässigt bestämd eller religiös folkgrupp som sådan.

Folkmord i den svenska lagstiftningen säger nämligen följande:

1 § För folkmord döms den som, i syfte att helt eller delvis förinta en nationell, etnisk eller rasmässigt bestämd eller religiös folkgrupp som sådan.
1. Dödar en medlem av folkgruppen.
2. Tillfogar en medlem av folkgruppen allvarlig smärta eller skada eller utsätter denne för svårt lidande,
3. Påtvingar medlemmar av folkgruppen levnadsvillkor som är ägnade att medföra att folkgruppen helt eller delvis förintas,
4. Vidtar åtgärder som är ägnade att förhindra att barn föds inom folkgruppen, eller
5. Genom tvång för över ett barn som inte fyllt arton år från folkgruppen till en annan grupp.

Straffet är fängelse på viss tid, lägst fyra och högst arton år, eller på livstid.

Punkt 3 i 1 § bryts även den då levnadsvillkoren för etniska svenskar medvetet försämras och kan tolkas så att syftet är att förinta folkgruppen. Egentligen bryter den svenska regeringen mot hela lagen i sin helhet, vilket gör Stefan Löfven och resten av hans regeringsmaffia till inget mindre än mördare i lagens skrivna utformning. Oavsett det är regelrätta mord eller ett folkutbyte blir resultatet det samma. Utrotning av en folkgrupp.

Media som hjälper till att backa upp hela förfarandet och mörka sanningen för folket gör sig därmed lika skyldiga till det pågående folkmordet. Liksom alla feminister, ”refugee welcome” muppar och hela vänsterrörelsen. De är alla medskyldiga till folkmordet.

Och det är dessa människor som kallar oss rasister och fascister när vi protester mot att självmant gå till giljotinen. 

Källa: https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-2014406-om-straff-for-folkmord-brott-mot_sfs-2014-406