Sveriges befolkningshaveri!! – Folkmord pågår!


78aaabf792c7cf3b17af0ddef23967bcb7b389a5-1-1024x686

Under flera år nu har olika källor hävdat att svenskar håller på att bytas ut.
Konspiration säger media och regering påhejade av kändisar, komiker och PK vänstern… och det är bara komikerna som gör skäl var sitt yrkesval, det är bara komikerna som man kan skratta åt. För det är deras jobb att dra absurda skämt … men det är inget skämt, det är ingen konspiration heller, det är rena fakta.

Sverige håller på att reformeras från att ha varit ett homogent land med vacker natur, vänliga människor som levt harmoniskt i ett land med världens bästa säkerhet och trygghet till ett land under slaveri, förtryck, åsiktsregistrering, våld, våldtäkter, bränder, bomber och religionsskifte.

Svensken håller stadigt på att bytas ut.

Befolkningsförändring mellan år 2000-2014
(Gammal definition, beräkningar gjorda FÖRE den stora flyktingkrisen 2015)

Personer med utländsk bakgrund har ökat med + 981 373 personer
sedan år 2000
Personer med svensk bakgrund har minskat med – 116 810 personer
sedan år 2000

När denna beräkning gjordes beräknades att svenska skulle vara i minoritet till år 2041, detta var INNAN man gjorde beräkningar efter den så kallade flyktingkrisen 2015.

Befolkningsändring 0-44 år (Produktiv ålder) under samma period.

Personer med utländsk bakgrund har ökat med + 572 952 personer
sedan år 2000
Personer med svensk bakgrund har minskat med – 265 238 personer
sedan år 2000

Återigen, detta är siffror INNAN flyktingkrisen 2015 med en EXPLOSIV ökning av unga män i just denna åldersgrupp.

Då merparten av invandrare är unga män i vapenför ålder som alltså änu inte bildat familj med flera barn.

Med dessa siffror är Svenskar i produktiv ålder i minoritet till 2031, tar man med i beräkningen den ökning av unga män under 2015 är beräkningen att svenskar är i minoritet till 2024…..DET ÄR BARA 7 ÅR DIT!

Siffrorna är framtagna av SCB (Statistiska Centralbyrån)

Det som sker är folkmord!

Om man tittar på Svensk grundlagstiftning och läser hur vår lag definierar just folkmord står att läsa följande:

Folkmord

1 § För folkmord döms den som, i syfte att helt eller delvis förinta en nationell, etnisk eller rasmässigt bestämd eller religiös folkgrupp som sådan:

1. Dödar en medlem av folkgruppen,
2. Tillfogar en medlem av folkgruppen allvarlig smärta eller skada eller utsätter denne för svårt lidande,
3. Påtvingar medlemmar av folkgruppen levnadsvillkor som är ägnade att medföra att folkgruppen helt eller delvis förintas.
4. Vidtar åtgärder som är ägnade att förhindra att barn föds inom folkgruppen.
5. Genom tvång för över ett barn som inte fyllt arton år från folkgruppen till en annan grupp.

Straffet är fängelse på viss tid, lägst fyra och högst arton år, eller på livstid.

Det som är intressant är att SAMTLIGA stycken under 1 § bryts av vår egen regering i omfattande skala. Jag själv och många motståndare med mig har vid fler tillfällen anmält regering och riksdag, ledamöter och politiker för just folkmord med hänvisning till vår grundlag. INGEN åklagare har hittills vågat ta i det. – Anmälningarna läggs omedelbart ner.

Vi läser vidare i lagen:

 Brott mot mänskligheten

2 § För brott mot mänskligheten döms, om gärningen utgör eller ingår som ett led i ett omfattande eller systematiskt angrepp riktat mot en grupp civila, den som:
1. dödar en person som ingår i gruppen,
2. tillfogar en person som ingår i gruppen allvarlig smärta eller skada eller utsätter denne för svårt lidande genom tortyr eller annan omänsklig behandling,
3. utsätter en person som ingår i gruppen för ett allvarligt sexuellt övergrepp genom våldtäkt, påtvingad prostitution eller annan till sitt allvar jämförbar gärning,
4. i syfte att påverka den etniska sammansättningen av en befolkning eller att föröva andra svåra överträdelser av allmän folkrätt, frihetsberövar en kvinna som ingår i gruppen och som med tvång gjorts havande,
5. förorsakar att en person som ingår i gruppen kommer i sexuellt slaveri eller, i strid med allmän folkrätt, kommer i tvångsarbete eller annat sådant tvångstillstånd,
6. i strid med allmän folkrätt deporterar eller tvångsförflyttar en person som ingår i gruppen,
7. i strid med allmän folkrätt frihetsberövar någon som ingår i gruppen,
8. utsätter personer som ingår i gruppen för förföljelse genom att i strid med allmän folkrätt beröva dem grundläggande rättigheter på grund av politiska, rasmässiga, nationella, etniska, kulturella, religiösa, könsmässiga eller andra enligt allmän folkrätt otillåtna motiv, eller
9. för en stats eller politisk organisations räkning, eller med dess tillstånd, stöd eller samtycke, i syfte att undandra en person i gruppen från rättsligt skydd under en längre tid,
a) frihetsberövar denne om frihetsberövandet följs av en vägran att erkänna detta eller att lämna information om personens öde eller uppehållsort,
b) sedan ett frihetsberövande skett vägrar att erkänna detta eller att lämna information om den frihetsberövades öde eller uppehållsort, eller
c) sedan en sådan vägran skett vidmakthåller frihetsberövandet.

Straffet är fängelse på viss tid, lägst fyra och högst arton år, eller på livstid.

Källa: https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-2014406-om-straff-for-folkmord-brott-mot_sfs-2014-406

Flera stycken i 2 § bryts även de av vår egen regering, och återigen tas anmälningar inte på allvar utan läggs omedelbart ner. Man kan inte dra andra slutsatser än att hela vårt system är satt i en agenda att utrota det svenska folket, och det är precis vad det är.

Enligt de agendor som Sveriges regering och riksdag utsatts sig att genomföra, Agenda 2021, Agenda 2030 samt att man tar med Barcelona Avtalet i beräkningen, så står det helt klart och är helt uppenbart att vår regering med Stefan Löfven i spetsen för den hord av galningar vi röstat in, och som helt utan hänsyn eller tanke på landets befolkning endast har en sak för ögonen med denna globaliserade kulturvåldtäkt.. att mörda Sveriges befolkning, och med hjälp av rättssystemet är de osårbara och omöjliga att åtala för de brott de begår.. FOLKMORD!

Om vi nu även lägger på vad lagen (Brottsbalken) säger om äktenskap, framtvingade äktenskap och vad som även kan appliceras på så kallade barnäktenskap så kan vi läsa följande:

4c§ Den som genom olaga tvång eller utnyttjande av utsatt belägenhet förmår
en person att ingå ett äktenskap som är giltigt i den stat där det ingås, i den stat enligt vars lag det ingås eller i en stat i vilken minst en av makarna är medborgare eller har hemvist döms för äktenskapstvång till fängelse i högst fyra år.

Detsamma gäller den som på sätt som anges i första stycket förmår någon att ingå en äktenskapsliknande förbindelse, om den ingås enligt regler som gäller inom en grupp och som
1. innebär att parterna betraktas som makar och anses ha rättigheter eller skyldigheter i förhållande till varandra, och
2. innefattar frågan om upplösning av förbindelsen.

4d § Den som genom vilseledande förmår en person att resa till en annan stat än den där han eller hon bor, i syfte att personen genom olaga tvång eller utnyttjande av hans eller hennes utsatta belägenhet ska förmås att ingå ett sådant äktenskap eller en sådan äktenskapsliknande förbindelse som avses i 4 c §, döms för vilseledande till tvångsäktenskapsresa till fängelse i högst två år.

Källa: http://rinfo.stage.lagrummet.se//publ/sfs/2014:381/pdf,sv

Alltså kan man dra slutsatsen att vissa mer spännande kulturer är tillåtna att bryta mot lagen med regeringens och rättsväsendets goda minne..

Relaterade inlägg:

Allt du behöver veta om Islams historia och vad som väntar dig i ett muslimskt kalifat. – Del 1

Allt du behöver veta om Islams historia och vad som väntar dig i ett muslimskt kalifat. – Del 2

En kommentar

  • Det sa vi redan i högstadiet på skämt att år 2020 kommer tomten fråga alla om det finns några svenska barn på lätt skämt o det är inget ! skämt längre utan det är allvar o återigen räknas vi som vita privilegierade och överhögheter !

    Gilla