Om den beslutade vägen mot samhällskollaps – Gästinlägg


Ett gästinlägg av Gunnar Malmström.

Svenska regeringar och partiet sitter fast under oket mångkultur och oförmågan att bryta ut från socialistiska dogmer och en mångkulturell ideologi som efter hand resulterat i en politisk återvändsgränd och som har tagit nationen Sverige som gisslan för politikers mångkulturella galenskap.

I bakgrunden ses tydligt organisationen SFM, Sveriges förenade muslimer. SFM är en organisation underställd Muslimska brödraskapet med allt vad det innebär.

Under 1970-talet påbörjades ett ytterst ödesdigert samarbete mellan socialdemokraterna för tro och solidaritet och muslimska företrädare.

Företrädarna i Sverige för tro och solidaritet hade enorm brist beträffande kunskaper om muslimska samhällen och strukturer.

Muslimerna å sin sida tillämpade den långsiktiga strategin att bit för bit infiltrera och besätta viktiga positioner inom Sverige.

De svenska politiska partierna som helhet insåg inte konsekvenserna av politisk slapphet över för ett system och samhällsuppfattning som saknar demokratiska förtecken och uppfattning.

Ytterligare anledning fanns som gav fritt fram att skapa starka positioner inom främst socialdemokraternas gren för tro och solidaritet.

Folkpartiet hade under en längre tid öppet inviterat den muslimska världen under parollen att avskaffa nationsgränser och i stort allt som hade med en nationalstats grundläggande värden. Grunden för det mångkulturella samhället punkterades fullständigt.

För att möta folkpartiets politiska utspel inleddes en ytterst märklig hantering i syfte att neutralisera Folkpartiets utspel.

Det uppstod en mer eller mindre överbudshantering för att vinna muslimernas politiska samsyn med S-märkta tro och solidaritet. En inställning från Tro och solidaritet som var helt i motsats till koranens påbud och därmed kom att haverera fullständigt.

Till slut trängde information och impulser in i den inre kretsen av det S-märkta regeringskansliet.

Grupperingen runt Olof Palmes regering insåg att samarbetet med muslimerna var ytterst kontroversiellt och att det på sikt kunde undergräva den svenska kulturens öppenhet och demokrati.

Olof Palmes inre krets var fullständigt övertygad om att Koranens uttolkare inte stod för vare sig religion eller politik utan var i paritet med våldsdiktatur av värsta sort.

Olof Palme lönnmördas av kontrakterad organisation och person. Sverige stod plötsligt inför ett betydande trauma hela landets politiska system lamslogs under betydande tid.

Hans Holmer tillsattes som spaningsledare. Hans Holmers spaningsgrupp kom efter en relativt kort tid fram till att det fanns spår som ledde såväl inom Sverige och anknytning till organisationer utanför Sverige.

Hans Holmers utredare hade förmodligen inte fel i antagandet att det fanns två öppna möjligheter med en form för samverkan.

Oavsett så kastas Hans Holmer åt sidan av Ingvar Karlssons regering, motiven för detta beslut är gömt bakom dimridåer. Beslutet kan anas i ett försök att dölja agerandet inom S-märkta tro och solidaritet.

Till slut fastnar regeringen och spaningslednings utredning av praktiska skäl för en av samhällets bottenskapare som trolig gärningsman, Christer Pettersson.

Hela förfarandet och situationen ter sig närmast som en parodi, men var tyvärr en verklighet.

Det fanns inga bindande förutsättningar, det fanns i praktiken helt motsatta förhållanden som pekade på det helt orimliga i att sakföra Christer Pettersson för handlingen och dömas för mordet på Olof Palme.

Efter viss tid kommer ett överklagande att Christer Pettersson inte kan anses på sannolika skäl skyldig.

Juridikens finesser, att få resning i ett mordfall av nämnda karaktär innebär i praktiken att det inte finns några som helst bindningar till mordet.

Det verkligt allvarliga i denna hantering är följande. En person har anklagats fällts i domstol på sannolika skäl som ansvarig för mordet. Samma person har därefter genom överklagande i högre instans på sannolika skäl förklarats på sannolika skäl och bortom allt rimligt tvivel som oskyldig till lönnmordet och tillerkänts ett betydande skadestånd.

År och månader har förlorats, vilket betyder att all form av organiserad brottsutredning i praktiken upphört att verka i syfte att gripa en gärningsman eller organisation som ansvarig för lönnmordet på Sveriges statsminister.

De personer som i dag sitter av sin tid som utredare får mer eller mindre betraktas som handgångna personer vars syfte är att till varje pris förhindra all form av insyn i handlingarna angående mordet på Olof Palme fram tills att sekretesstiden löpt ut.

Kort efter Olof Palmes död började ekonomiska bidrag av en liten rännils karaktär öka till en syndaflod av hundratals miljarder spridas synnerligen frikostigt till minst sagt tveksamma mottagare.

Floden av ekonomiska bidrag till MENA-ländernas anses delvis förklarade med krig och elände.

Däremot är det helt obegripligt utifrån humanitetens grundvärde att efter hand har i stort allt bistånd uteslutande riktas inåt Sverige och att en betydande nedrustning ekonomiskt och socialt sker inom landet i syfte att ge plats för nyanlända från MENA-länderna.

Under regeringen Carl Bildt faller i stort regeringen samman på grund av Folkpartiets krav på öppna gränser.

Carl Bildts regering är inte stark eller moraliskt kompetent att utmana folkpartiets enögda inställning under ledning av Bengt Westerberg. Konsekvenserna blev en tydlig förskjutning av det så kallade multikulturella, med en överväldigande kantring till förmån för muslimska invandrare.

Regeringarna Fredrik Reinfeldt och Stefan Löfven fortsatte att snedvrida hela den multikulturella satsningen till fördel för muslimsk invandring.

Det har funnits visselblåsare som varnat för hanteringen av Sverige som nation av landets ledande politiska system för ett allt för passivt agerande mot koranens företrädare.

Ingvar Karlsson, statsminister varnade för betydande integrationsproblem och införde det så kallade luciafördraget.

Medveten om de kulturella olikheterna mellan demokrati och koranens inneboende destruktiva väsen mot alla former av demokratiska samhällen.

Göran Persson i egenskap av statsminister varnade för social turism och lycksökare.

Med en underliggande tyngd i överensstämmelse med Ingvar Karlssons inställning.

Mona Sahlin menade att det inte var ett större problem om det svenska folket försvann och ersattes av andra folkslag.

Tobias Billgren lindade in det hela i volymer. Medveten om konsekvenserna av muslimskt agerande inom Sverige.

Jens Orback som på ett ytterst diplomatiskt sätt lät meddela att svenska folket borde vara vänliga mot muslimerna som minoritet i landet för den dagen muslimerna är i majoritet kan det medföra att muslimerna kommer att behandla svenskarna vänligt.

Därutöver finns det hundratals utredningar och källor som påvisar vad som är på väg att genomföras. Landet Sverige kommer obönhörligen falla samman till enklaver med fullständig laglöshet.

I snart varje svensk stad har grupperingar knutna till muslimsk uppfattning och kriminalitet trängt undan svensk rättsskipning och etablerat områden med laglöshet.

Framför allt ligger Skåne i framkant för att mer eller mindre falla samman socialt och ekonomiskt.

En oerhört farlig utveckling med hänsyn till förbindelserna med Danmark och övriga Europa. Hela Sverige kan lamslås med enkla medel.

Allt tyder på att utvecklingen sedan 1970 talet är planerad och medvetet genomförd först i det dunkla utrymmet och efter Olof Palmes död bit för bit fördes fram under olika paroller som öppna sanningar.

Mängder av politiska floskler har basunerats ut styrt av politiker för Media.

I humanitetens namn! Öppna ditt hjärta! och mängder av liknande floskler.

Efter en tid föll kampanjerna samman när konsekvenserna blev allmänt tydliga för svenska folket.

När öppna hjärtat metoden misslyckades startades en ekonomisk och socialpolitisk kampanj.

De nyanlända skall säkra välstånd och framtida sociala system. Även denna kampanj föll samman som ett korthus inför verkligheten.

Nuvarande kampanj går ut på att nu skall det skapas ordning och reda, även den kampanjen är inget annat än en floskel utan värde och innehåll.

Enbart ovanstående kampanjer sänder ut ett budskap om medvetet politiskt agerande över för en agenda okänd för svenska folket.

Med största sannolikhet finns det bevis, handlingar och dokument i händerna på personer och organisationer av en kraktär som fullständigt skulle spränga alla politikens gränser inom landet Sverige över politikernas svek under snart 40 år.

De etablerade partierna sitter fast genom egna lögner och bedrägerier som klart och fullständigt bevisar att svenska folket totalt och fullständigt övergivits och kommer efter hand att få stå och verka som slavar för de nya kulturer som är under uppbyggnad inom Sverige med de etablerade politiska partiernas goda minne.

Konsekvenserna kommer att fullständigt utarma Sverige socialt och ekonomiskt.

Orosmolnen hopar sig till storm mot ett fullständigt korrupt politiskt system och agerande inom landet Sverige.

http://hagenbo.blogspot.se/2017/03/om-den-beslutade-vagen-mot.html